WORKSHOP(สัมมนาภาษาอังกฤษ)

ฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)

Workshop/สัมมนาภาษาอังกฤษ การจัดอบรมภาษาอังกฤษในระยะสั้น 1-2 วัน สำหรับองค์กรที่ไม่มีเวลาในการเรียนแบบยาวๆ จะเป็นการเรียนที่มองภาพรวม และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้การจะเก่งภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาสะสมในการเรียนและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

Smart Tutor สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับความไว้วางใจให้สอนภาษาอังกฤษทั้งภาครัฐและองค์กร หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นออกแบบว่าเพื่อพัฒนาทักษะภาษาโดยฟื้นฟูทักษะภาษาอังกฤษและฝึกการปฏิบัติเพื่อให้ผู้อบรมมีความเชื่อมั่นใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ โดยคณาจารย์ของ Smart Tutor มีประสบการณ์สอนองค์กรชั้นนำและมีเทคนิคทำให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนำเอาภาษาอังกฤษไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

หัวข้อในการอบรม workshop มีดังนี้

-TOEIC 2 วัน

เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนิยมใช้กันทั่วในแทบทุกวงการ โดยเฉพาะวงการธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชนรวมถึงนักลงทุนชาวต่างชาติที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย องค์กรธุรกิจเหล่านี้มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสื่อสารระหว่างสมาชิกในองค์กร นอกจากนี้บางองค์กรยังใช้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นหลักเกณฑ์ในการรับคนเข้าทำงาน ตลอดจนการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งความรับผิดชอบในองค์กร

TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ (Proficiency Test) ที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแผ่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรชั้นนำของประทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เน้นในด้านการฟังและการอ่าน

2. เพื่อเน้นการสอบ TOEIC

3. เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน

4. เพื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

5.  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในตัวผู้เรียน

เนื้อหาของหลักสูตร

ศึกษาคำศัพท์ สำนวนและไวยากรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับการสอบโดยใช้ข้อสอบ TOEIC ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจและการวิเคราะห์การอ่านรวดเร็วเพื่อจับประเด็น ศึกษา Tip ต่าง ๆ เพื่อพิชิตข้อสอบส่วนไวยากรณ์ รวมถึงพัฒนาทักษะการฟังและฝึกฝนการฟังเพื่อหาคำตอบ

-การเขียนจดหมาย หรือ E-mail 1-2 วัน

เขียนอีเมลล์สำคัญมากเพราะจะเป็นการส่งเสริมองค์กรให้มีภาพลักษณ์ที่ดีทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุดในการสื่อสารในองค์กรฉะนั้นหลักสูตรการเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษต้องใช้ไวยากรณ์ตัวสะกด ที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ที่รับอีเมลล์เข้าใจวัตถุประสงค์สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

วัตถุประสงค์:

1.เพื่อให้ผู้อบรมได้ทบทวน Grammar, โครงสร้างประโยค, และคำศัพท์

2..เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้โครงสร้างการเขียน E-Mail, จดหมายและบันทึก

3.เพื่อให้ผู้อบรมใช้คำ วลี และสำนวน ได้อย่างมืออาชีพ

4. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ หลักการเขียนอีเมลล์ในวาระต่างๆ เช่น การนัดหมาย การแจ้งเตือน การติดตามงาน การแสดงความชื่นชม แสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ และขอบคุณ 

5.เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ประยุกต์เทคนิคการเขียนให้สามารถปรับเนื้อหาจากเชิงลบมาเป็นเชิงบวก

เนื้อหาของหลักสูตร

1.หลักไวยากรณ์เบื้องต้น

2.หลักการเขียนE-mail โต้ตอบจดหมายธุรกิจตามแบบมาตรฐานสากล

3.โครงสร้าง และองค์ประกอบต่างๆของE-mail

4.เขียนอย่างไรให้ตรงประเด็น กะทัดรัด ชัดเจน และมีน้ำหนัก

5.ฝึกเขียนE-mail ในรูปแบบต่างๆ E mail

6.การส่งเอกสารอื่นแนบกับอีเมลล์ให้มีประสิทธิภาพ

-การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1-2 วัน

เนื่องจากภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อชีวิตประจำวันและการทำงานในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง Internet ตลอดจนการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เมื่อภาษาอังกฤษเป็นตัวเลือกภาษาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในธุรกิจแบบต่าง ๆ ทั่วโลกองค์กรหลายแห่งคาดหวังว่าบุคลกรของพวกเขาจะสามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของสถาบันเรา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างลื่นไหลและมั่นใจเมื่อต้องติดต่อกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานอื่นในหลาย ๆ ระดับและหลาย ๆสถานการณ์การการทำงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกทักษะและพัฒนาความรู้การสื่อสารทางภาษาอังกฤษทั้ง การฟัง พูด อ่าน และเขียน

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจเพิ่มขึ้น และสามารถใช้หลักด้านไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์และระดับความเป็นทางการที่แตกต่างกันในที่ทำงาน

4. เพื่อเพิ่มความสามารถของตัวผู้เรียน ซึ่งเป็นตัวช่วยแสดงประสิทธิภาพขององค์กร

5. เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เช่น ทักษะการนำเสนอผลงาน และเทคนิคการต่อรอง

เนื้อหาและหลักสูตร

– การสนทนาทั่วไปในโลกธุรกิจ

– การต่อรองและการโน้มน้าวใจ

– ทักษะในการนำเสนอ

– การเข้าร่วมประชุม

– การเขียนรายงาน อีเมลและเอกสารทางธุรกิจ

-การสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ 1 วัน

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาทางโทรศัพท์ถือเป็นทักษะสำคัญมากอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อธุรกิจ การจัดการ ติดต่อประสานงานการบริการ การจัดเตรียมเรื่องต่างๆ การเจรจา หรือการสร้างผลประกอบการทางธุรกิจ ดังนั้น ผู้เรียนที่สนใจการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจควรเรียนรู้และฝึกฝนการใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อธุรกิจให้สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร โต้ตอบทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องสุภาพ มีประสิทธิภาพ ตรงประเด็น กระชับไม่ก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดและให้ความรู้สึกที่ประทับใจ

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อควรทำ ข้อควรระวังในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์

3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์

4. เพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กร บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพทางธุรกิจ

5. เพื่อเสริมสร้างกลเม็ดเคล็ดลับ และเทคนิคต่างๆ ในการใช้ภาษาให้ถูกต้องรวมถึงเข้าใจการสื่อสารทางโทรศัพท์ ข้ามวัฒนธรรม เพื่อเตรียมพร้อมการทำงานในยุค AEC

เนื้อหาของหลักสูตร

มารยาทในการสื่อทางโทรศัพท์  (Etiquette for talking to foreigners)

– การทักทาย (Greetings)

– การเริ่มสนทนา (Starting a conversation)

– การแนะนำตัวเองและผู้อื่น (Introducing yourself and others)

มารยาทการให้บริการทางโทรศัพท์ (Other polite manners you should know)

– การให้คำแนะนำ (Giving recommendations or advice)

– การกล่าวคำขอโทษ (Apologizing)

– การขอความช่วยเหลือ (Asking for assistance)

– การปฏิเสธ (Refusing)

– การจบสนทนา (Hanging up)

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสนทนา (English for dealing with complaints)

– ลูกค้าคอยนาน (Waiting line)

– ลูกค้าตำหนิหรือร้องเรียน (Criticizing or complaining line)

– ลูกค้ามีอารมณ์โกรธ (Get angry line)

เทคนิคในการใช้โทรศัพท์ให้เป็นผล (Effective Telephone conversation techniques)

– การใช้ถ้อยคำในการสนทนา (Proper technical words)

– หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพูด การฟัง และการเจรจาโต้ตอบ (Principles and pointers for listening and conversing)

– ข้อความและน้ำเสียงที่ควรหลีกเลี่ยง (Mistakes to avoid via telephone

– จิตวิทยาในการฟังคำบ่นและตำหนิของลูกค้า (How to deal with customer complaints)

-การพรีเซ็นต์งานภาษาอังกฤษ 2 วัน

ในยุค AEC ลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนไทยแล้ว การฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ present จึงมีความสำคัญมากในการขยายธุรกิจข้ามพรมแดน “การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” สำเร็จ เพราะทุกวันนี้การนำเสนอสินค้า นำเสนอผลงานหรือการเจรจาการค้าต้องอาศัยการนำเสนอที่ดี มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้า คอร์สนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการ presentation ทั้งด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการ present อย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการต่าง ๆ ในการนำเสนอ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจและเป็นที่ยอมรับของผู้ฟัง

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถโน้มน้าวใจและชนะใจผู้ฟังได้

5. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก presentation ต่อหน้าผู้ฟังจำนวนมากพร้อมรับคำเสนอแนะโดยตรง

เนื้อหาของหลักสูตร

– หัวใจของการนำเสนอ

– หลักการนำเสนอ

– การเลือกกลยุทธ์และแนวทางในการนำเสนอ

– ปัจจัยที่ทำให้การนำเสนอประสบความสำเร็จ

– การเตรียมการ 

  – ส่วนนำ : การเปิดฉาก, การบอกวัตถุประสงค์, การเกริ่นนำ 

  – เนื้อหา : ประเด็นหลัก, ประเด็นสนับสนุน, ประโยคเชื่อม 

  – การปิดฉาก : สรุป  

– การเข้าถึงและเอาชนะใจผู้ฟัง

– การเสริมสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการนำเสนอ

– เทคนิคการใช้ PowerPoint Presentation เพื่อสร้างความประทับใจ

– การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การวางตัวและเทคนิคการจัดการกับความประหม่า

– ศิลปะการพูดเพื่อการนำเสนอ

– การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า

– การจัดการกับคำถามและข้อเสนอแนะ

-การพรีเซ็นต์ขายภาษาอังกฤษ 1 วัน

การขายสินค้าแบบมืออาชีพนั้น การสื่อสารถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก การสื่อสารที่เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนั้นมีความจำเป็นอย่างมากรวมไปถึงการนำเสนอสินค้าและบริการที่เข้าใจได้ง่ายให้กับลูกค้าในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่จะสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพในการขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในระดับสากลได้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากเหตุการณ์สมมุติที่มีเค้าโครงมาจากความเป็นจริงซึ่งเรานำสถานการณ์เหล่านี้มาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้การขายมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเราได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเป็นอย่างหนัก โดยเฉพาะการขายสินค้าและบริการที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์

1. ผู้เรียนสามารถนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

2. สามารถจัดการหรือแก้ปัญหาจากการร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถเข้าใจและบอกความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

4. ผู้เรียนสามารถกล่าวคำทักทาย ต้อนรับ แนะนำ ขอโทษ ขอบคุณ และกล่าวคำลาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. ผู้เรียนสามารถนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

2. สามารถจัดการหรือแก้ปัญหาจากการร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถเข้าใจและบอกความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

4. ผู้เรียนสามารถกล่าวคำทักทาย ต้อนรับ แนะนำ ขอโทษ ขอบคุณ และกล่าวคำลาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

-การประชุมภาษาอังกฤษ 2 วัน

การประชุมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ การประชุมทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในหลาย ๆ บริษัท และยิ่งถ้าคุณทำงานในบริษัทระดับสากล คุณอาจต้องเข้าประชุมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางบ่อย ๆ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทที่สำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจอย่างมาก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนโครงสร้างหลักไวยากรณ์รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภายในหน่วยงาน ด้านภาษาอังกฤษ โดยการฟัง พูด อ่าน และเขียน

3. เพื่อสามารถสื่อสารทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการเจรจาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ

เนื้อหาของหลักสูตร

– ประโยคที่ใช้ในการประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

– การแนะนำตัวเอง

– การเปิดการประชุม

– การแสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

– การจดบันทึกการประชุม

– การยืนยันและสรุปข้อมูล

– การตั้งคำถาม

– การแจกแจงข้อมูล

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ-สกุล

ชื่อองค์กร

ที่อยู่

Email

เบอร์โทร

ต้องการเรียนคอร์ส

จำนวนผู้เรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม