Why us

About Us

สถาบันกวดวิชาสมาร์ทติวเตอร์ติวภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับผู้ใหญ่เปิดมานานกว่า  15  ปี (ติว TOEIC,IELTS,TOEFL   ที่มีคนที่ได้คะแนนสูงๆ เยอะที่สุดในประเทศไทย เปิดสอนที่สถาบันและสอนภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นให้กับองค์กร ดัง Top 10 ของประเทศ เช่น SCG ,IRPC ,PTT ,Siam Toppan ,Hitachi ,สภากาชาติ และอีกมากมาย

สถาบันสมาร์ทติวเตอร์ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้ผู้ที่เรียนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ  และสามารถสอบวัดผลต่างๆได้  ซึ่งสถาบันสมาร์ทติวเตอร์ได้ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับ  ตั้งแต่พื้นฐานไม่ดี  จนสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือสอบวัดผลได้

 
วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันกวดวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์

พันธกิจ

1. มุ่งเน้นการเรียนแบบเข้าใจอย่างถ่องแท้จากพื้นฐานไปจนถึงการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและประยุกต์การทำโจทย์ต่างๆ

2. หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนโดยจะทดสอบก่อนเรียนเพื่อทราบพื้นฐานของผู้เรียน  เรียนตั้งแต่พื้นฐานไปจนสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

3. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และรู้จักการแก้ปัญหาในโจทย์ต่างๆ ตลอดจนสามารถสอบและนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

STT1

สิ่งที่เราแตกต่าง

สิ่งที่เราแตกต่าง

1. ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนเองได้

สามารถเลือกได้ว่าต้องการเวลาใด จะเรียนกลุ่มหรือเรียนเดี่ยวตามความต้องการของผู้เรียน

2. สามารถออกแบบหลักสูตรได้เอง

สามารถระบุบความต้องการหลักสูตรที่ต้องการเรียน หรืออกแบบหลักสูตรที่ต้องการได้

3. ห้องเรียนเล็ก

ห้องเรียนเล็ก ไม่เกิน 10 ท่าน/ห้อง สามารถพัฒนาด้านการเรียนได้อย่างเต็มที่ ซักถามอาจารย์ได้ทุกเวลาใกล้ชิดกับเพื่อนๆในห้อง

4. มีการประเมินผลการเรียน

Smart Tutor ออกแบบหลักสูตรที่มีการประเมินผลการเรียนทุกคาบ

5. รับรองผลการเรียน

รับรองผลการเรียน ระยะเวลา 2 ปี สามารถมาเรียนซ้ำได้ตลอดระยะเวลา 2 ปี

STT2

ได้รับคัดเลือกสอนองค์กรชั้นนำ

Smart Tutor เป็นสถาบันที่สอนแล้วได้ผล สามารถใช้งานได้จริง จึงมีหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเชิญอาจารย์ของสถาบันไปสอน เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด และอีกมากมาย

 
customer

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

Picture_STT1

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

Picture_STT3

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

Picture_STT1

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

Picture1_toyoto

บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด

Picture_STT2

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จํากัด

Picture1_hitachi

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Picture1_ku

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Picture1_dusit

การันตรีผล

การเรียนวิชาใดก็ตามถ้าจะประสบความสำเร็จในวิชานั้นๆ นอกจากอาจารย์ผู้สอนอย่างยอดเยี่ยมแล้ว ผู้เรียนเองต้องทุ่มเท และใช้เวลาในการฝึกฝน Smart Tutor ต้องการให้ผู้เรียนพัฒนาทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์อย่างแท้จริงจึงการันตรีผลที่ 2 ปี สามารถมา เรียนซ้ำได้ฟรี 2 ปี

 
**สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบัน**

อาจารย์

โดยกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ทีมีประสิทธ์ภาพของสถาบันสมาร์ทติวเตอร์มีดังนี้

 

อาจารย์ไทย

ที่จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านภาษา เช่น อักษรศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ ) จากจุฬา,สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศและอาจารย์ทุกท่านผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนน 900 ขึ้นทุกท่าน

 
toeic-ielts-toefl-1
toeic-ielts-toefl-4
อาจารย์ต่างชาติ

อาจารย์ต่างชาติ  (native speaker)อาจารย์ต้องมีวุฒิปริญญา และก็มีใบ Certificate TEFL (Teach English as a Foreign Language)และ ต้องมีประสบการณ์การสอน

ตัวอย่างอาจารย์
pach

Personal Data:

Pacharaoorn  Tantatanei(Kate)

Age :           25

Education:

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาตรี – โท

2011 – 2013 A-level at Cambridge Centre for Sixth-From Studies, Cambridge, UK

2013 – 2016 Bachelor of Arts in Cultural Studies (First Class Hounours), University of Leeds, UK

Work Experiences:

2016-2017   English Teacher, Smart Tutor

– Taught TOEFL , IELTS

– Conversation  for  Business  English

TOEFL iBT score  :118 ,IELTS score  :8.5

nutt

 Personal Data:

Name: Nutthapong Noosaeng

Age: 30

Educational :

Master of Business Administration: Leadership and Organizational Management 2014, National University California, USA

Bachelor of Science: Computer Science, Mahidol University International College, Thailand

Work Experiences:

Academic Writing, Grammar, Proofreading and Editing, Reading Comprehension, Listening Comprehension, Speaking and Presentations, Tutoring and Counseling

TOEFL iBT score  : 102 ,TOEIC score  : 950

2014 – Present: Smart Tutor

– TOEIC, TOEFL, IELTS

– Specific English courses for organization

tanaporn

Personal Data:

Name :       Tanapon  Tawson

Age :           27

Education:

2009-2012         Burapha University, Humanity and Social Sciences, B.A. Business English, Japanese Minor

Work Experiences:

May 2013-Sep 2017       English Tutor: Smart Tutor, Ladphrao, Bangkok, Thailand

  • Instructed foundation of English grammar
  • Instructed learners preparing for TOEIC Test
  • Guided new English tutors
  • Advised how the learners can learn English more efficiently and faster

TOEIC score  : 990

kitiporn

Personal Data:

Name :      Mr.Kitiporn Komalarachun (Noi)

Age :          54

Work Experiences:

1990-1994  Bangkok Business College, English Teacher

1995-1999  Kasem Bundit University, English Lecturer

2000-2002  Walaya Alongkorn Rajabhat University, English Lecturer

2003-2005  Panyapiwat Techno Business, Head of English Department

2006-2008  Sarasas Witaed Rangsit School, Asst.Principal Foreign Department

2009-2012  Dusit Teachnology School, Special English Teacher

2009-2014  Santirat Vocational College, English Lecturer

2014-2015  English Teacher, Smart Tutor,

– Taught TOEIC, IELTS

– Conversation  for  Business  English

TOEIC score  :990

hemrudee

 Personal Data:

Name :       Hemrudee Sornchai

Age :           27

Educational :

2009-2013  Bachelor of Arts: English Language and Literature Thammasat University

March 2014 – November 2014 Advanced English Certificate Solex College, Chicago, IL, USA

Work Experiences:

Grammar Motivating Students Academic Writing Essay Writing Techniques Reading Speaking and Listening Critical Thinking Proofreading/Editing Teaching, tutoring and counseling IELTS 6.0 (2014) TOEIC 900

2014-2016   English Teacher, Smart Tutor

– Taught TOEIC, grammar course

– Conversation

TOEIC  score  :980  ,IELTS score  :8.0

shetachai

 Personal Data:

Name :       Shetachai Chatchoomsai (pecth)

Age :           27

Educational :

2011-2014  Bachelor of Arts major in English Literature and Creative Writing

– California State University of Northridge

– Northridge, California USA

– Graduation: May 2014

– GPA. 3.94 (Major)

Work Experiences:

2014-2016   English Teacher, Smart Tutor

– Taught TOEIC,IELTS  grammar course

– Conversation  for  Business  English

TOEIC score  : 970 , IELTS score  :8.0 ,TOEFL score  : 110

คะแนนสูงสุด

Smart Tutor คัดสรรคอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ และการันตรีผลให้เรียนซ้ำได้ฟรี 2 ปี ทำให้มีผู้เรียนที่สอบTOEIC ได้เกิน 700 มากที่สุดในประเทศ และผู้เรียนที่สอบ IELTS ได้เกิน 6.0 มากที่สุดในประเทศ