Why us

About Us

สถาบันกวดวิชาสมาร์ทติวเตอร์ติวภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับผู้ใหญ่เปิดมานานกว่า  15  ปี (ติว TOEIC,IELTS,TOEFL   ที่มีคนที่ได้คะแนนสูงๆ เยอะที่สุดในประเทศไทย เปิดสอนที่สถาบันและสอนภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นให้กับองค์กร ดัง Top 10 ของประเทศ เช่น SCG ,IRPC ,PTT ,Siam Toppan ,Hitachi ,สภากาชาติ และอีกมากมาย

สถาบันสมาร์ทติวเตอร์ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้ผู้ที่เรียนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ  และสามารถสอบวัดผลต่างๆได้  ซึ่งสถาบันสมาร์ทติวเตอร์ได้ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับ  ตั้งแต่พื้นฐานไม่ดี  จนสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือสอบวัดผลได้

 
วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันกวดวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์

พันธกิจ

1. มุ่งเน้นการเรียนแบบเข้าใจอย่างถ่องแท้จากพื้นฐานไปจนถึงการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและประยุกต์การทำโจทย์ต่างๆ

2. หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนโดยจะทดสอบก่อนเรียนเพื่อทราบพื้นฐานของผู้เรียน  เรียนตั้งแต่พื้นฐานไปจนสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

3. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และรู้จักการแก้ปัญหาในโจทย์ต่างๆ ตลอดจนสามารถสอบและนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่เราแตกต่าง

สิ่งที่เราแตกต่าง

1. ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนเองได้

สามารถเลือกได้ว่าต้องการเวลาใด จะเรียนกลุ่มหรือเรียนเดี่ยวตามความต้องการของผู้เรียน

2. สามารถออกแบบหลักสูตรได้เอง

สามารถระบุบความต้องการหลักสูตรที่ต้องการเรียน หรืออกแบบหลักสูตรที่ต้องการได้

3. ห้องเรียนเล็ก

ห้องเรียนเล็ก ไม่เกิน 10 ท่าน/ห้อง สามารถพัฒนาด้านการเรียนได้อย่างเต็มที่ ซักถามอาจารย์ได้ทุกเวลาใกล้ชิดกับเพื่อนๆในห้อง

4. มีการประเมินผลการเรียน

Smart Tutor ออกแบบหลักสูตรที่มีการประเมินผลการเรียนทุกคาบ

5. รับรองผลการเรียน

รับรองผลการเรียน ระยะเวลา 2 ปี สามารถมาเรียนซ้ำได้ตลอดระยะเวลา 2 ปี

ได้รับคัดเลือกสอนองค์กรชั้นนำ

Smart Tutor เป็นสถาบันที่สอนแล้วได้ผล สามารถใช้งานได้จริง จึงมีหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเชิญอาจารย์ของสถาบันไปสอน เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด และอีกมากมาย

 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จํากัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การันตรีผล

การเรียนวิชาใดก็ตามถ้าจะประสบความสำเร็จในวิชานั้นๆ นอกจากอาจารย์ผู้สอนอย่างยอดเยี่ยมแล้ว ผู้เรียนเองต้องทุ่มเท และใช้เวลาในการฝึกฝน Smart Tutor ต้องการให้ผู้เรียนพัฒนาทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์อย่างแท้จริงจึงการันตรีผลที่ 2 ปี สามารถมา เรียนซ้ำได้ฟรี 2 ปี

 
**สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบัน**

อาจารย์

โดยกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ทีมีประสิทธ์ภาพของสถาบันสมาร์ทติวเตอร์มีดังนี้

 

อาจารย์ไทย

ที่จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านภาษา เช่น อักษรศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ ) จากจุฬา,สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศและอาจารย์ทุกท่านผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนน 900 ขึ้นทุกท่าน

 
อาจารย์ต่างชาติ

อาจารย์ต่างชาติ  (native speaker)อาจารย์ต้องมีวุฒิปริญญา และก็มีใบ Certificate TEFL (Teach English as a Foreign Language)และ ต้องมีประสบการณ์การสอน

ตัวอย่างอาจารย์

Personal Data:

Pacharaoorn  Tantatanei(Kate)

Age :           25

Education:

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาตรี – โท

2011 – 2013 A-level at Cambridge Centre for Sixth-From Studies, Cambridge, UK

2013 – 2016 Bachelor of Arts in Cultural Studies (First Class Hounours), University of Leeds, UK

Work Experiences:

2016-2017   English Teacher, Smart Tutor

– Taught TOEFL , IELTS

– Conversation  for  Business  English

TOEFL iBT score  :118 ,IELTS score  :8.5

 Personal Data:

Name: Nutthapong Noosaeng

Age: 30

Educational :

Master of Business Administration: Leadership and Organizational Management 2014, National University California, USA

Bachelor of Science: Computer Science, Mahidol University International College, Thailand

Work Experiences:

Academic Writing, Grammar, Proofreading and Editing, Reading Comprehension, Listening Comprehension, Speaking and Presentations, Tutoring and Counseling

TOEFL iBT score  : 102 ,TOEIC score  : 950

2014 – Present: Smart Tutor

– TOEIC, TOEFL, IELTS

– Specific English courses for organization

Personal Data:

Name :       Tanapon  Tawson

Age :           27

Education:

2009-2012         Burapha University, Humanity and Social Sciences, B.A. Business English, Japanese Minor

Work Experiences:

May 2013-Sep 2017       English Tutor: Smart Tutor, Ladphrao, Bangkok, Thailand

  • Instructed foundation of English grammar
  • Instructed learners preparing for TOEIC Test
  • Guided new English tutors
  • Advised how the learners can learn English more efficiently and faster

TOEIC score  : 990

Personal Data:

Name :      Mr.Kitiporn Komalarachun (Noi)

Age :          54

Work Experiences:

1990-1994  Bangkok Business College, English Teacher

1995-1999  Kasem Bundit University, English Lecturer

2000-2002  Walaya Alongkorn Rajabhat University, English Lecturer

2003-2005  Panyapiwat Techno Business, Head of English Department

2006-2008  Sarasas Witaed Rangsit School, Asst.Principal Foreign Department

2009-2012  Dusit Teachnology School, Special English Teacher

2009-2014  Santirat Vocational College, English Lecturer

2014-2015  English Teacher, Smart Tutor,

– Taught TOEIC, IELTS

– Conversation  for  Business  English

TOEIC score  :990

 Personal Data:

Name :       Hemrudee Sornchai

Age :           27

Educational :

2009-2013  Bachelor of Arts: English Language and Literature Thammasat University

March 2014 – November 2014 Advanced English Certificate Solex College, Chicago, IL, USA

Work Experiences:

Grammar Motivating Students Academic Writing Essay Writing Techniques Reading Speaking and Listening Critical Thinking Proofreading/Editing Teaching, tutoring and counseling IELTS 6.0 (2014) TOEIC 900

2014-2016   English Teacher, Smart Tutor

– Taught TOEIC, grammar course

– Conversation

TOEIC  score  :980  ,IELTS score  :8.0

 Personal Data:

Name :       Shetachai Chatchoomsai (pecth)

Age :           27

Educational :

2011-2014  Bachelor of Arts major in English Literature and Creative Writing

– California State University of Northridge

– Northridge, California USA

– Graduation: May 2014

– GPA. 3.94 (Major)

Work Experiences:

2014-2016   English Teacher, Smart Tutor

– Taught TOEIC,IELTS  grammar course

– Conversation  for  Business  English

TOEIC score  : 970 , IELTS score  :8.0 ,TOEFL score  : 110

คะแนนสูงสุด

Smart Tutor คัดสรรคอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ และการันตรีผลให้เรียนซ้ำได้ฟรี 2 ปี ทำให้มีผู้เรียนที่สอบTOEIC ได้เกิน 700 มากที่สุดในประเทศ และผู้เรียนที่สอบ IELTS ได้เกิน 6.0 มากที่สุดในประเทศ