TU-GET

TU-GET (Thammasat University Graduate English Test) คือการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง ลักษณะและจำนวนข้อสอบ
ข้อสอบ TU-GET แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน 
1.1 Sentence Completion ( การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์) 
1.2 Error Identification ( การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฏทางไวยากรณ์)

ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน
2.1 ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้
2.2 ข้อสอบที่มการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

ตอนที่ 3 การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) 50 ข้อ 500 คะแนน
เป็นการวัดทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference และ conclusion เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
การสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป
1. สมัครสอบ online ที่ : www.tu.ac.th/org/litu
2. พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินและนาไปชาระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา 
3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน โปรดนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเพื่อเข้าสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ 
4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

 

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

1. สามารถใช้สิทธิ์สอบ โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาท ปีละ 1 ครั้ง เฉพาะ ช่วงที่ 5 เดือน พฤษภาคม หรือ 10 เดือน ตุลาคม
2. ให้สมัครสอบ Online ที่: www.tu.ac.th/org/litu 
3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา 
4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
5. กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

หมายเหตุ ยกเว้นนักศึกษาภาคบัณฑิตและนักศึกษา SIIT ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755, 0-2613-3101-3 ต่อ 105, 106
โทรสาร 0-2623-5138 
Email tugetlitu@gmail.com
หมายเหตุ โอนเงินและสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วง หรือคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

อ่านเพิ่มเติม

ลักษณะและจำนวนข้อสอบ

ข้อสอบ TU-GET แบ่งเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน

1.1 Sentence Completion ( การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)

1.2 Error Identification ( การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฏทางไวยากรณ์)

ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน

2.1 ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้

2.2 ข้อสอบที่มการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

ตอนที่ 3 การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) 50 ข้อ 500 คะแนน

เป็นการวัดทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference และ conclusion เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

การสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป

1. สมัครสอบ online ที่ : www.tu.ac.th/org/litu

2. พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินและนาไปชาระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์

(สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน โปรดนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเพื่อเข้าสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ

4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

1. สามารถใช้สิทธิ์สอบ โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาท ปีละ 1 ครั้ง เฉพาะ ช่วงที่ 5 เดือน พฤษภาคม หรือ 10 เดือน ตุลาคม

2. ให้สมัครสอบ Online ที่: www.tu.ac.th/org/litu

3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์

(สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ

5. กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 1 สัปดาห์

(สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

หมายเหตุ ยกเว้นนักศึกษาภาคบัณฑิตและนักศึกษา SIIT ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755, 0-2613-3101-3 ต่อ 105, 106

โทรสาร 0-2623-5138

Email tugetlitu@gmail.com

หมายเหตุ โอนเงินและสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วง หรือคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คอร์ส TU-GET

คอร์ส Basic TU-GET

Basic TU-GET 24 ชั่วโมง 

รายละเอียดคอร์ส

เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี ทิ้งภาษาอังกฤษมานาน หรือเคยสอบ TU-GET ได้คะแนนไม่ถึง 500/1,000 คะแนน  โดยจะรวมเนื้อหา ในส่วนของไวยากรณ์พื้นฐานผู้เรียนจะได้เรียนรู้ กฎ และ โครงสร้างเบื้องต้นในการใช้ภาษาอังกฤษ  เนื้อหาส่วนนี้จะเน้นทบทวน Grammar ที่จำเป็นในการ ทำPart Grammar   ซึ่งมีการสอนพื้นฐาน Grammar ที่จำเป็นในการทำ Part Sentence Completion , Error Identification  และการทบทวน Prefix (คำเติมหน้า) , Suffix(คำเติมหลัง )  ,Antonyms (คำต่าง) 

การอ่าน โดยเน้นไปที่ทักษะการจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน เนื่องจากในการสอบ ผู้สอบส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำข้อสอบเสร็จทันเวลา ดังนั้นในส่วนของทักษะการอ่านนี้จึงมีการเน้นกลยุทธ์ในการทำข้อสอบให้ทันเวลา

 

 

เป้าหมาย: 

ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการเรียน ตัวอย่าง เช่น สามารถฟังบรรยายการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษได้  การเขียนบทความต่างๆ  การเขียนจับใจความในสิ่งที่ได้ฟังมา   Essay สั้น   ตลอดจนสามารถเข้าใจและ ตอบกลับได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทักษะเหล่านี้จะได้รับการพัฒนามากขึ้น จากการฝึกฝนเป็นประจำ ซึ่งสถาบัน Smart Tutor ได้จัดหลักสูตร Advance TU-GET ขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาทักษะในขั้นสูงต่อไป

 

ตารางเรียน 

คอร์สเรียน  Basic Tu-GET 24 hrs เวลา
วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ ,ศุกร์  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  ออนไลน์
  Basic Tu-GET จำนวน (ชั่วโมง) คอร์สเรียน อัตราค่าเรียน  
  Basic Tu-GET (ออนไลน์) 24 เรียนออนไลน์ 4,500  
  Basic Tu-GET (Group) 24 เรียนเป็นกลุ่ม 5,500  
  Basic Tu-GET (Private) 24 ตัวต่อตัว 14,400  

คอร์ส Advanced TU-GET

Advanced TU-GET 48 ชั่วโมง 

รายละเอียดคอร์ส

การปรับความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เป็นการสอนไวยากรณ์ขั้นสูงที่จำเป็นในการทำข้อสอบ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนเชิงวิชาการได้อีกด้วย ตลอดระยะเวลา 6 ชั่วโมงนี้จะเป็นการสรุปหลักไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อสอบและพัฒนาความเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างสมเหตุสมผล

การปรับการอ่าน (Part Reading) มีฝึกการอ่าน Cloze Reading , Shot Text  ,Long Text ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ Reading แต่เนื่องจาก มีบทความทั้งสั้นและยาว ในเวลาที่จำกัด จำเป็นต้องอ่านแบบเร็ว  ให้ได้ใจความ  ทางSmart Tutor  จะสอน วิธีการอ่านแบบ Skimming & Scanning   อ่านเพื่อให้เก็บรายละเอียดและประเด็นสำคัญให้ได้ 

Part Vocab คำศัพท์จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ และจัดประเภทคำที่มีความหมายเหมือนกัน (synonym) และคำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้าม (antonym) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์ได้อย่างเป็นระบบ โดยไม่ต้อง จำคำศัพท์ได้ทุกคำ  มีเทคนิคเดาคำศัพท์ จากบริบท 

สอนเทคนิคตะลุยโจทย์ทดสอบ TU-GET จะเน้นกลยุทธ์ในการทำข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค การอ่าน การฟัง จับใจความให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพิ่มเติมคำศัพท์ที่สำคัญ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบให้ถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น

 

เป้าหมาย

เมื่อจบการเรียนการสอน 48 ชั่วโมงแล้วผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้ความมั่นใจในการทำข้อสอบTU-GETที่เพียงพอและยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตการเรียนต่อ ในระดับอุดมศึกษา และสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการต่อยอดความรู้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างไม่สิ้นสุดอีกด้วย

 

ตารางเรียน 

คอร์สเรียน Advanced  TU-GET 24 hrs เวลา
วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ ,ศุกร์  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  ออนไลน์

 

Advanced  TU-GET จำนวน (ชั่วโมง) คอร์สเรียน อัตราค่าเรียน
Advanced  TU-GET (ออนไลน์) 48 เรียนออนไลน์ 7,500
Advanced  TU-GET (Group) 48 เรียนเป็นกลุ่ม 9,500
Advanced  TU-GET (Private) 48 ตัวต่อตัว 28,800

 

 

** TU-GET รับรองผล 700/1,000  สอนสด  การันตีผล  โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง มากกว่า 15 ปี  ไม่พอใจคะแนนซ้ำได้ฟรี   2 ปี**