TOEIC

TOEIC ย่อมาจาก (Test of English for International TOEIC โทอิค เป็นแบบทดสอบเพื่อการสื่อสาร ผลคะแนน TOEIC โทอิค สามารถนำไปใช้สมัครงานได้ทั่วโลก เช่น หน่วยงานการบิน โรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร  ทั่วไปในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะนี้มีหลายมหาวิทยาลัยให้นิสิตนักศึกษายื่นคะแนนTOEIC ก่อนจบการศึกษา เพราะ TOEIC โทอิค เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ถือเป็นมาตรฐานสากล

TOEIC โทอิค เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้าน Passive Skill จึงมีอยู่ 2 ส่วนคือ แบบทดสอบ การฟัง และการอ่าน แบบทดสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) มี 200 ข้อใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมงเต็ม

 

The TOEIC
Total Time:2 hours
Section 1 (45 minutes) Listening  Comprehension
Part 1(Test TOEIC):Photographs 10  Questions
Part 2(Test TOEIC):Question-Response 30  Questions
Part 3(Test TOEIC):Conversations 30  Questions
Part 4(Test TOEIC):Talks 30  Questions
Section 2 (75 minutes) Reading
Part 5(Test TOEIC):Incomplete  Sentences 40  Questions
Part 6(Test TOEIC):Text  Completion 12  Questions
Part 7(Test TOEIC):Reading  Comprehension             -Single  passages                                                 -Double  passages
28 Questions
20  Questions

 

คอร์ส Basic TOEIC

Basic TOEIC 24 ชั่วโมง

รายละเอียดคอร์ส

เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี ทิ้งภาษาอังกฤษมานาน หรือเคยสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่ถึง 500 คะแนน โดยจะรวมเนื้อหา ในส่วนของไวยากรณ์พื้นฐานผู้เรียนจะได้เรียนรู้ กฎและ โครงสร้างเบื้องต้นในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ใน ทักษะการเขียน การพูด การอ่านและการฟัง การอ่าน โดยเน้นไปที่ทักษะการจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน เนื่องจากในการสอบ ผู้สอบส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำข้อสอบเสร็จทันเวลา ดังนั้นในส่วนของทักษะการอ่านนี้จึงมีการเน้นกลยุทธ์ในการทำข้อสอบให้ทันเวลา

เป้าหมาย

ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้ ตัวอย่าง เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ เขียนบทความต่างๆ ตลอดจนสามารถเข้าใจและ ตอบกลับได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทักษะเหล่านี้จะได้รับการพัฒนามากขึ้นจากการฝึกฝนเป็นประจำ ซึ่งสถาบัน Smart tutor ได้จัดหลักสูตร Advance TOEIC ขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาทักษะในขั้นสูงต่อไป

ตารางเรียน 

คอร์สเรียน  Basic TOEIC 24 hrs เวลา
วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ ,ศุกร์  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  ออนไลน์

 

Basic TOEIC จำนวน (ชั่วโมง) คอร์สเรียน อัตราค่าเรียน
Basic TOEIC (ออนไลน์) 24 เรียนออนไลน์ 4,500
Basic TOEIC (Group) 24 เรียนเป็นกลุ่ม 5,500
Basic TOEIC (Private) 24 ตัวต่อตัว 14,400

คอร์ส Advanced TOEIC

Advanced TOEIC 48 ชั่วโมง

รายละเอียดคอร์ส

การปรับความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (6 ชั่วโมง) เป็นการสอนไวยากรณ์ขั้นสูงที่จำเป็นในการทำข้อสอบ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนเชิงธุรกิจได้อีกด้วย ตลอดระยะเวลา 6 ชั่วโมงนี้จะเป็นการสรุปหลักไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อสอบและพัฒนาความเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างสมเหตุสมผล การปรับระดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (6 ชั่วโมง) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์เชิงธุรกิจที่จำเป็นในการทำข้อสอบ และสามารถนำมาใช้ในเชิงธุรกิจทั้งด้านการพูด การอ่าน การเขียนได้คำศัพท์จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ และจัดประเภทคำที่มีความหมายเหมือนกัน (synonym) และคำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้าม (antonym) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์ได้อย่างเป็นระบบ การตะลุยโจทย์ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (24 ชั่วโมง) ผู้เรียนจะได้ฝึกทำโจทย์ที่จำลองรูปแบบของข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ โดยโครงสร้างของโจทย์จะแบ่งให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อสอบจริง ทั้งส่วนของการฟัง การอ่าน และหลักไวยากรณ์ ผู้สอนจะเน้นกลยุทธ์ในการทำข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค การอ่าน การฟัง จับใจความให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพิ่มเติมคำศัพท์ที่สำคัญ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบให้ถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น การจำลองสถานการณ์สอบจริงพร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียด (12 ชั่วโมง) ผู้เรียนจะได้จำลองสถานการณ์จริงจากข้อสอบเก่า ทั้ง 2 ชุด ในส่วนนี้ผู้เรียนจะได้เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองรู้จักวอเคาระห์และพัฒนารูปแบบการทำข้อสอบให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของตนเอง เข้าใจหลักการแบ่งแบ่งเวลาในการทำข้อสอบ และเพิ่มความมั่นใจไม่ให้ผู้เรียนประหม่าเมื่อสอบในสถานการณ์จริง

 

เป้าหมาย

เมื่อจบการเรียนการสอน 48 ชั่วโมงแล้วผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้ความมั่นใจในการทำข้อสอบที่เพียงพอและยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน และสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการต่อยอดความรู้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างไม่สิ้นสุดอีกด้วย

ตารางเรียน 

คอร์สเรียน Advanced TOEIC 48 hrs เวลา
วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์ (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ ,ศุกร์  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  ออนไลน์

 

Advanced  TOEIC จำนวน (ชั่วโมง) คอร์สเรียน อัตราค่าเรียน
Advanced  TOEIC (ออนไลน์) 48 เรียนออนไลน์ 7,500
Advanced  TOEIC (Group) 48 เรียนเป็นกลุ่ม 9,500
Advanced  TOEIC (Private) 48 ตัวต่อตัว 28,800

 

**ฟรี  ค่าสอบโทอิค  1,500  บาท   ฟรีText book   (toeic barron ‘s6) และชีสของอ๊อกฟอร์ด    และการันตรีผลที่  700 คะแนน  รับรองผลที่  2  ปี**

การสอบการประปานครหลวงและการสอบการประปาภูมิภาค

การประปาจะสอบรับเข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำทุกๆปี หลายๆสาขาทั้งการประปาทั้งส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• อายุไม่เกิน 40 ปี

• สำเร็จ ป.ตรี หรือ ป.โท กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือรับรองวุฒิแทนได้

• มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการทดสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี )ดังนี้

• TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (ทดสอบ Listening และ Reading) หรือ

• TOEFL แบบ Paer Based Test ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ

• TOEFL แบบ Internet Based Test ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ

• IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน

• ทั้งนี้ ผู้ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษให้ไปขอเข้ารับการทดสอบการหน่วยงานที่จัดสอบ

• พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

Smart Tutor เปิดสอน TOEIC สำหรับผู้ที่จะสอบการประปาทั้งส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง การันตรีผลคะแนนที่ 700 โดยอาจารย์คุณภาพสามารถทำให้ผู้ที่ต้องการเข้าเป็นพนักงานการประปาสอบติดตามที่ตั้งใจไว้หลายพันคนมาแล้ว

ตารางเรียน 

คอร์สเรียน  Basic TOEIC 24 hrs เวลา
วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์ (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ ,ศุกร์  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  ออนไลน์

 

Advanced  TOEIC จำนวน (ชั่วโมง) คอร์สเรียน อัตราค่าเรียน
Advanced  TOEIC (ออนไลน์) 48 เรียนออนไลน์ 7,500
Advanced  TOEIC (Group) 48 เรียนเป็นกลุ่ม 9,500
Advanced  TOEIC (Private) 48 ตัวต่อตัว 28,800

 

**ฟรี  ค่าสอบโทอิค  1,500  บาท   ฟรีText book   (toeic barron ‘s6) และชีสของอ๊อกฟอร์ด    และการันตรีผลที่  700 คะแนน  รับรองผลที่  2  ปี**

การสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

การสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) การไฟฟ้าจะสอบรับเข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำทุกๆปีหลายๆสาขาทั้งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าการไฟฟ้า

• ปวช. – ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

ปริญญาตรีอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์

ปริญญาโท – ปริญญาเอก อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์

• สำเร็จ ป.ตรี หรือ ป.โท กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือรับรองวุฒิแทนได้

• มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการทดสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี )ดังนี้

• TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน (ทดสอบ Listening และ Reading)

• พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

Smart Tutor เปิดสอน TOEIC สำหรับผู้ที่จะสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) การันตรีผลคะแนนที่ 700 โดยอาจารย์คุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมีคะแนนTOEIC มากกว่า 900 คะแนนทุกท่าน

 

ตารางเรียน 

คอร์สเรียน  Basic TOEIC 24 hrs เวลา
วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์ (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ ,ศุกร์  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  ออนไลน์

 

Advanced  TOEIC จำนวน (ชั่วโมง) คอร์สเรียน อัตราค่าเรียน
Advanced  TOEIC (ออนไลน์) 48 เรียนออนไลน์ 7,500
Advanced  TOEIC (Group) 48 เรียนเป็นกลุ่ม 9,500
Advanced  TOEIC (Private) 48 ตัวต่อตัว 28,800

 

**ฟรี  ค่าสอบโทอิค  1,500  บาท   ฟรีText book   (toeic barron ‘s6) และชีสของอ๊อกฟอร์ด    และการันตรีผลที่  700 คะแนน  รับรองผลที่  2  ปี**