TOEIC TOEFL IELTSTOEIC โทอิค
 
 

TOEIC

 
TOEIC โทอิค คืออะไร

TOEIC รับรองผล 700/990 ส่งสอบฟรี 1,500 เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง กล้าพูดเลย มีคะแนนนักเรียนโทอิค 700-970 คะแนน เยอะที่สุดในประเทศไทย

อาจารย์เราได้ 990 เต็ม 990 การันตีผล 700 / 990 สอนที่สถาบัน และองค์กรชั้นนำของประเทศ SCG ,SCCC,และอีกมากมาย

ย่อมาจาก Test of English for International Communication ข้อสอบ TOEIC โทอิค เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (Proficiency Test) ที่ใช้กันอยู่ ทั่วไปในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน
TOEIC โทอิค เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา TOEIC เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน เช่นเดียวกับ แบบทดสอบอื่นๆ เช่น TOEFL, SAT, GMAT ในประเทศไทยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานการบิน การเงิน การโรงแรมและบริษัทข้ามชาติต่างๆ ได้นำ TOEIC ไปใช้ในลักษณะต่างๆ กัน บางแห่งเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน บางแห่งใช้เพื่อวัดระดับความสามารถ ทางการใช้ภาษาของพนักงาน

TOEIC โทอิค รับรองผล 700/990 ส่งสอบฟรี อาจารย์ SMART TUTOR มีคะแนนTOEIC 990/990 เราจึงกล้าการันตี 700 นักเรียนของ  SMART TUTOR เคยได้  970  มาแล้ว   สอนสด ห้องละ 10-15  ท่าน ถ้าไม่พอใจคะแนน เรียนโทอิค ซ้ำฟรี ได้ไม่จำกัดครั้ง

สรุปว่า ถ้าคุณมีคะแนน TOEIC ที่ดี 600 up เต็ม 990 สามารถมีโอกาสในการทำงาน หน่วยงานการบิน โรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร ปิโตรเคมี ปตท. SCG ที่ได้เงินเดือน สูงๆ หรือ ท่านที่ต้องการ เลื่อน ตำแหน่ง , ปรับเงินเดือนให้สูงชึ้น ก็คะแนน TOEIC นี่เลย

ของ SMART TUTOR รับรองผล 700/990 ส่งสอบ ฟรี 1 ครั้ง และคุณมั่นใจได้ว่า คุณจะทำคะแนน TOEIC สูงๆ ได้ เพราะ smart tutor มีสโลแกนว่า

" ใครๆ ก็เก่งอังกฤษได้ ที่ SMART TUTOR เพราะเราใส่ใจคุณเป็นรายบุคคล "

TOEIC โทอิค รับรองผล 700/990 ส่งสอบฟรี อาจารย์ SMART TUTOR มีคะแนนTOEIC 990/990 เราจึงกล้าการันตี 700 สอนสด

ห้องละ 10-15 ท่าน ถ้าไม่พอใจคะแนน เรียนโทอิค ซ้ำฟรี ได้ไม่จำกัดครั้ง นักเรียนของ SMART TUTOR ได้ 970/990 มาแล้ว


TOEIC โทอิค เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้าน Passive Skill จึงมีอยู่ 2 ส่วนคือ แบบทดสอบ การฟัง และการอ่าน แบบทดสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) มี 200 ข้อใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมงเต็ม

TOEIC โทอิค เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ถือเป็นมาตรฐานสากล
- ผลคะแนน TOEIC โทอิค สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก
- ผลคะแนนTOEIC โทอิค สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานการบิน โรงแรม บริษัทข้าม ชาติ การเงิน การธนาคาร
- ผู้ที่ต้องการทราบทักษะด้านภาษาอังกฤษสามารถติดต่อขอสอบ TOEIC ได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ตลอด ทั้งปี

ศูนย์ TOEIC โทอิค รับรองผลสอบที่มีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ
คะแนน TOEIC โทอิค เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่งคะแนนการฟังเป็น 5-495 คะแนนและ การอ่าน 5-495 คะแนน

 

TOEIC คืออะไร ,โทอิค , TOEIC 700 up

 
การจองสอบ TOEIC โทอิค
ในการจอง ผู้เข้าสอบควรเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ -ชื่อ-นามสกุล
-หมายเลขบัตรประชาชน (เลขหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือ สัญชาติไทย)
-วัน เดือน ปี เกิด
-เบอร์ติดต่อ
-อีเมล์
-สถานที่สอบที่ต้องการ
-วันที่ต้องการสอบ
-วิธีการชำระค่าธรรมเนียม


การเปลี่ยนวันสอบ และยกเลิก
ผู้สอบสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกวันสอบได้ แต่ต้องดำเนินการก่อนถึงวันสอบ 1 สัปดาห์ ซึ่งจะมีค่าดำเนินการ 500 บาท
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกวันสอบภาษณ์ ในระยะเวลาน้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันสอบ จะเสียค่าดำเนินการ 1000 บาท
หากไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และผู้สอบไม่สามารถมาสอบตามวันที่กำหนดไว้ ทางศูนย์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ

การออกใบรายงานผลคะแนน
จะใช้เวลาตรวจข้อสอบ 5 วันทำการนับจากวันที่สอบ หากต้องการรับด้วยตนเอง สามารถขอรับได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.30 น. ในวันที่เปิดทำการ
เอกสารในการขอรับ
-ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC โทอิค
-บัตรประชาชน
-บัตรประชาชนของผู้มารับแทน (ในกรณีให้คนอื่นมารับผล)

การจัดส่งรายงานผลทางไปรษณีย์ EMS
หากไม่สะดวกในการมารับเอง สามารถขอให้จัดส่งทาง EMS ได้ โดยสามารถทำเรื่องและจ่ายค่าธรรมเนียมหลังจากที่สอบเสร็จ โดยบอกกับทางเจ้าหน้าที่ สำหรับค่าธรรมเนียม EMS เท่ากับ 100 บาท
***หมายเหตุ ใบรายงานผลคะแนนจะเก็บรักษาไว้ให้ 90 วัน หากเลยกำหนดและยังไม่มีการไปรับรายงานผลคะแนนดังกล่าว ใบรายงานนั้น ๆ จะถูกทำลาย ซึ่งหากต้องการไปรับเอกสาร จะต้องร้องขอผลคะแนนใหม่ และต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอ
การสมัครสอบ TOEIC โทอิค
ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ TOEIC โทอิค สามารถติดต่อขอสอบได้ทุกวันจันทร์ - เสาร์ตลอดทั้งปี เว้นเฉพาะวันอาทิตย์กับวันนักขัตฤกษ์เท่านั้น โดยเปิดสอบที่ทำการของศูนย์ฯที่กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ สำหรับการสอบจะจัดเป็นวันละสองรอบ เวลา 9:00-11:30 น. และ 13:00-15:30 น. เป็นประจำ ผู้ที่ต้องการสอบสามารถ โทรศัพท์สำรองที่นั่งสอบได้ที่ 0-2260-7061 ระหว่างเวลา 08:00 - 16:30

สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการให้ศูนย์ฯ ไปจัดสอบให้นอกสถานที่ก็สามารถกำหนดวัน และเวลาสอบได้ตามความสะดวก ไม่เว้นวันอาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ รายละเอียดที่ตั้ง Center for Professional Assessment (Thailand)
ค่าสมัครสอบ TOEIC โทอิค
ศูนย์ใหญ่กรุงเทพ TOEIC? Services

ศูนย์สอบโทอิค อาคาร BB tower (Bangkok Business Building) ชั้น 19 (ข้างตึก Grammy) ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 0 2260 7061, 0 2664 3131 แฟกซ์ 0 2664 3122
E-mail : information@toeic.co.th
แผนที่ : Picture or PDF

ค่าสมัครสอบ TOEIC โทอิค 1,500 บาท
สมัครได้ทางโทรศัพท์ที่ (02)260-7061,(02)664-3131

ผลสอบ TOEIC โทอิค
TOEIC Kulnadda Sukkul ( 91 )
TOEIC นาย เพิ่มพูล เลี่ยวบุ้นกิม ( 236 )
TOEIC นิธินันท์ พิชิตปรีชาศักดิ์ ( 763 )
TOEIC นาย ชาญวิทย์ กมลรัตน์ ( 675 )
TOEIC นาย ชูพงศ์ เทินสวน ( 660 )
TOEIC kamolchat thengtheng TOEIC 735/990 ( 2295 )
TOEIC คุณ ทัชชกร ก้องพัฒนางกูร สอบได้คะแนน TOEIC 675/990 ( 3002 )
TOEIC คุณ ปฏิภูมิ งามทองเหลือง สอบได้คะแนน TOEIC 655/990 ( 2249 )
TOEIC คุณ เชษฐ์ ไกรฤทธิชัย ได้คะแนนสอบ TOEIC 660/990 ( 2262 )
TOEIC Surachai Mabanrai ( 2427 )
ดูผู้สอบTOEICทั้งหมด >>
บทความTOEIC
Inspect(13 )
Execute(24 )
Collect(16 )
Classify(23 )
Persuade(39 )
Negotiate(34 )
Motivate(36 )
Mediate(39 )
Interpret(43 )
Influence(48 )