ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Smart Tutor สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

หลักสูตรของสถาบันได้ออกแบบให้เหมาะสำหรับเด็กๆในช่วงอายุที่ต่างกัน โดยเริ่มตั้งแต่ อายุ 3 ขวบ – 12 ปี การสอนตั้งแต่ออกเสียง Phonics  การฝึกเขียน A,B,C การเล่นเกมส์ ร้องเพลงภาษาอังกฤษ ตลอดจน Grammar ขั้นสูง พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีระบบ พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนผ่านหลักสูตรที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าเรียนต่อ