Smart-II

SMART for Graduate Level สำหรับระดับปริญญาโท SMART for Graduate Level คืออะไร ข้อสอบ SMART (Scholarly Management Aptitude Requirement Test) เป็นชุดข้อสอบที่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการจัดการของผู้เข้าทดสอบ โดย SMART for Graduate Level จะเป็นแบบทดสอบในการประเมินความสามารถของบุคคลในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

คะแนนของ SMART-II จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คะแนนเต็มl สมาร์ท 2 : Smart II คะแนนเต็ม 1,000
1. การเลือกใช้ข้อมูล (แนวคำนวณ) 500 คะแนน
2. การอ่านเชิงวิเคราะห์ 500 คะแนน

อ่านเพิ่มเติม

SMART for Graduate Level ใช้กับใคร
ผู้เข้าทดสอบ SMART for Graduate Level โดยส่วนใหญ่ คือ ผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมาโครงการปริญญาโทของคณะพาณิชยศาสตร์ ์และการบัญชี ได้คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อด้วยแบบทดสอบแนว GMAT แต่ในปัจจุบันคณะฯ ได้มอบหมายภารกิจในการจัดสอบให้แก่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางศูนย์ฯ จึงได้พัฒนาแบบทดสอบชุดนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของคณะฯ 

คณะที่เปิดและยื่นคะแนน Smart 2 Smart-II

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)
โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (MBA-HRM)
โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP)
โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
โครงการปริญญาโทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)

โครงการปริญญาโททางการตลาด (MIM)
โครงการปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ (DBA)

 

SMART for Graduate Level วัดอะไร
การทดสอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบ SMARTSMART for Graduate Level นั้นจุดมุ่งหมายประการสำคัญ คือ การวัดระดับความสามารถทางวิชาการที่จำเป็นในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจของนักศึกษา โดยแบบทดสอบนั้นจะสะท้อนความสำเร็จของการเรียนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงปีแรกของการศึกษา จากผลการวิจัยของ Graduate Management Aptitude Council ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแบบทดสอบทางด้านการคัดเลือกเข้าศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ หรือ GMAT กล่าวว่า การทดสอบข้อเขียนจะสามารถวัดความสามารถทางวิชาการที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายทางการเรียนทางบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา 
   ด้วยเหตุนี้ การสอบข้อเขียนจึงเป็นมาตรวัดที่ประกอบไปด้วยเที่ยง(Reliability)และตรง(Validity) ของกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยผู้สมัครจะเข้าทดสอบด้วยแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลสอบที่ออกมาสามารถนำไปเปรียบเทียบระหว่างผู้สมัครได้

SMART for Graduate Level มีองค์ประกอบอะไรบ้าง SMART for Graduate Level จะมี 2 ส่วนซึ่งจะมุ่งเน้นวัดความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อประเมินความพร้อมของผู้สมัคร ดังนี้
   ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ ข้อสอบในส่วนนี้จะเน้นการประเมินศักยภาพเชิงคณิตศาสตร์ของผู้เข้าทดสอบ โดยวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือกข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ด้าน คือ ความสามารถในการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) โดยในส่วนแรกผู้เข้าทดสอบจะต้องเลือกชุดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการหาคำตอบ (ประสิทธิภาพ) และในส่วนที่สองผู้เข้าทดสอบต้องสามารถแก้ปัญหาให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง (ประสิทธิผล) ซึ่งผู้เข้าทดสอบจะต้องมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และความเข้าใจหลักเบื้องต้นอย่างเพียงพอในการทำแบบทดสอบส่วนนี้
   ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้อสอบส่วนนี้เป็นการประเมินความสามารถในการทำความเข้าใจและวิเคราะห์การอ่าน ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ การทดสอบการอ่านจะวัดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และการจำแนกประเภทของข้อมูล การตีความความหมายของเรื่องที่อ่าน รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลและการระบุทัศนะของผู้เขียนออกจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในบทความ นอกจากนี้การประเมินยังเน้นการวิเคราะห์ข้อความอย่างสมเหตุสมผลของผู้เข้าทดสอบด้วย

SMART for Graduate Level ใช้อย่างไร การสอบข้อเขียนถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพราะการสอบข้อเขียนจะแสดงระดับความสามารถทางวิชาการที่ผลักดันให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนระดับปริญญาโท เนื่องจากลักษณะของแบบทดสอบข้อเขียนสามารถประเมินทักษะด้านการจัดการและทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะด้านการอ่านอันเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการเรียนระดับสูง สำหรับกระบวนการคัดเลือกของสาขาบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา ผลสอบ SMART for Graduate Level จะนำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาโทของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยผลคะแนนที่นำมายื่นประกอบนั้นจะถูกพิจารณาความสำคัญในลำดับแรกๆ ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ การทดสอบ SMART for Graduate Level ยังสามารถกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาตามความต้องการของแต่ละหลักสูตร โดยข้อสอบ SMART for Graduate Level จะวัดทักษะ 2 ด้าน ซึ่งการกำหนดสัดส่วนหรือน้ำหนักของแบบทดสอบทั้ง 2 ส่วนแตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้โครงการสามารถคัดเลือกนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด การประเมินทักษะดังกล่าวจะถูกออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมไทยและระบบการศึกษาของไทยเพื่อให้ผลคะแนนออกมาอย่างเที่ยงตรง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการทดสอบ SMART-II จึงเป็นแบบทดสอบข้อเขียนที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SMART for Graduate Level 750 บาท/ครั้ง 

รายละเอียดคอร์ส

ส่วนที่ 1 การเลือกข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์    40 ข้อ 500 คะแนน
ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์    (30 นาที )  40 ข้อ 500 คะแนน
รวม  2  ส่วน   60 นาที   80 ข้อ 1,000

 

เนื้อหาข้อสอบ ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ 

1.คำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน40 ข้อ   

2.คณิตศาสตร์ จำนวน 40 คะแนน   ครอบคลุม  2  ส่วนหลัก

  • การวิเคราะความเพียงพอของข้อมูล 20  ข้อ   ส่วนที่1 จะให้วิเคราะห์ว่าสามารถตัดข้อมูลใดได้บ้าง
  • โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทั่วไปกราฟ ตาราง 20 ข้อ   ส่วนที่2 คำนวณเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง  ข้อสอบมี 4 ตัวเลือก

เนื้อหาหลักสูตรที่เรียนกับ Smart Tutor

  • การปรับพื้นคณิตศาสตร์ ทุกเรื่องที่ใช้สอบ สอนตั่งแต่ข้อสอบง่ายๆ และค่อยๆ ยากขึ้น จนกระทั่งโจทรย์ซับซ้อน
  • โจทย์ครอบคลุม เรื่องบัญญัติตรายาง ดอกเบี้ย ร้อยละ  ความเร็ว  อัตราการเพิ่มลดส่วนผสม สมการ และสถิต  
  • สอนการวิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูล ซึ่งโจทย์ลักษณะนี้ต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างค่อนข้างแม่นยำ  เพราะ ลักษณะโจทย์จะมีข้อมูลให้เลือก 2 อัน แต่2ข้อมุลนี้เอามาใช้วิเคาะห์คำตอบ โดยช้อยจะมี 5 ข้อ    ว่าจะมีข้อมูล 2 ข้อมูลนี้เพียงพอที่จะตอบโจทย์ได้ไหม   
  • สอนการวิเคราะห์ธุรกิจ  ว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารที่ดี มีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมา  ถ้าเป็นคุณ  คุณจะตัดสินใจ หรือหาทางออกให้กับปัญหานี้ๆ อย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด หรือ สูญเสียน้อยที่สุด เรามีหลักการวิเคราะห์ให้ค่ะ

 

เป้าหมาย

เมื่อจบการเรียนการสอนเป็นการเรียนฝึกตะลุยทำข้อสอบ 36  ชั่วโมงแล้วผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้ความมั่นใจในการทำข้อสอบที่เพียงพอและยังสามารถนำไปใช้ในการเรียนต่อ  ปรับทัศนคติว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องไม่ยาก   ฝึกทักษะการคิดเร็ว วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเป็น และทำโจทย์ที่พลิกแพลงได้   ซึ่งพัฒนาต่อยอดด้านการเรียนต่อคณะพาณิชและการบัญชี  ต่อไปในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

 

Smart II จำนวน (ชั่วโมง) เรียนที่สถาบัน อัตราค่าเรียน
Smart II ( ไทย ) Group 36 เรียนเป็นกลุ่ม 9,500
Smart II (ไทย) Private 36 ตัวต่อตัว 21,600
Smart II (ไทย) 36 ออนไลน์ 7,500

 

ตารางเรียน 

คอร์สเรียน  Advance Smart II  36 hrs เวลา
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  ออนไลน์