SMART-I

SMART-I คืออะไร

SMART for Undergraduate Level คืออะไร

ข้อสอบ SMART for Undergraduate Level เป็นชุดข้อสอบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

SMART for Undergraduate Level ใช้กับใคร

ผู้เข้าทดสอบ SMART for Undergraduate Level โดยส่วนใหญ่ คือ ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA) ผ่านโครงการรับตรง (Direct Entrance) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะฯได้มอบหมายภารกิจในการจัดสอบให้แก่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนั้นศูนย์ฯ จึงได้พัฒนาแบบทดสอบชุดนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจของคณะฯ

อ่านเพิ่มเติม

SMART for Undergraduate Level วัดอะไร
การทดสอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบ SMART for Undergraduate Level นั้นจุดมุ่งหมายประการสำคัญ คือ การวัดระดับความสามารถทางวิชาการที่จำเป็นและเหมาะสมในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจของนักศึกษา โดยผลการทดสอบนั้นจะสะท้อนความสำเร็จของการเรียนในระดับปริญญาตรี ข้อสอบ SMART for Undergraduate Level เป็นมาตรวัดที่มีทั้งความเที่ยง(Reliability) และความตรง (Validity) ของกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยผู้สมัครจะเข้าทดสอบด้วยแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ผลสอบที่ออกมาสามารถนำไปเปรียบเทียบระหว่างผู้สมัครได้อย่างเป็นรูปธรรม

SMART for Undergraduate Level มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ข้อสอบ SMART for Undergraduate Level เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความพร้อมของผู้เข้าสอบในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (ข้อสอบเป็นภาษาไทย) โดยประกอบด้วย

 • วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (60 นาที)
 • วัดความสามารถด้านการอ่าน (60 นาที)
 • วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60 นาที)
 • วัดความรู้รอบตัว (15 นาที)

 

ข้อสอบส่วนที่ 1 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ โดยเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิต จำนวนจริง เซต ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ลำดับและอนุกรม วิธีเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ ความน่าจะเป็น และสถิติ
ข้อสอบส่วนที่ 2 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของข้อความหรือบทความ ซึ่งความสามารถด้านการอ่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
ข้อสอบส่วนที่ 3 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบส่วนที่ 4 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรอบรู้ในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบัน ความรอบรู้ในด้านต่างๆ เหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญซึ่งบ่งบอกถึงความเหมาะสมในการศึกษาด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ
ข้อสอบทั้ง 4 ส่วนเป็นข้อสอบแบบปรนัย ทั้งหมด
SMART for Undergraduate Level ใช้อย่างไร
การสอบข้อเขียนถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี เพราะการสอบข้อเขียนจะแสดงระดับความสามารถทางวิชาการที่ผลักดันให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนระดับปริญญาตรี ลักษณะของแบบทดสอบข้อเขียนสามารถประเมินความพร้อมและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านการอ่าน ความรอบรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ อันเป็นทักษะและความสามารถที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ผลสอบ SMART for Undergraduate Levelจะนำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจผ่านโครงการรับตรงของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA) โดยผลคะแนนที่นำมายื่นประกอบนั้นจะถูกพิจารณาความสำคัญในลำดับแรกๆ ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น การใช้ผลสอบ SMART for Undergraduate Level ในการคัดเลือกนักศึกษาช่วยให้คณะฯ สามารถกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร โดยข้อสอบ SMART for Undergraduate Level ประเมินความสามารถ 4 ด้าน ซึ่งการกำหนดสัดส่วนหรือน้ำหนักสำหรับผลสอบในแต่ละส่วนอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละหลักสูตร จึงทำให้คณะฯ สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตรงตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรได้ นอกจากนี้การประเมินความสามารถทั้ง 4 ด้านนั้นถูกออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมไทยและระบบการศึกษาของไทยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น SMART for Undergraduate Level จึงเป็นแบบทดสอบข้อเขียนที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SMART for Undergraduate Level 450 บาท/ครั้ง

การเข้าศึกษาต่อในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมี 3 ช่องทาง ดังนี้(ภาคภาษาไทย)

1. โครงการรับตรง

ดำเนินการโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม โดยเรียงตามลำดับคะแนน SMART-I และคะแนนทุกส่วนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละส่วน สำหรับปีการศึกษา 2555 เป็นดังนี้

คะแนน SMART-I

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์                               ร้อยละ 30
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                              ร้อยละ 30
ความสามารถด้านการอ่าน                                 ร้อยละ 30
ความรู้รอบตัว                                           ร้อยละ 10

คณะพาณิชย์ฯ ให้ความสำคัญกับคะแนนทุกส่วน ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมีคะแนน
SMART-I สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้คือ
1. คะแนนแต่ละส่วนของ SMART-I (จากการสอบครั้งเดียวกัน) ต้องไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
2. คะแนนรวมเมื่อแปลงเป็นคะแนนสำหรับโครงการรับตรง ตามค่าน้ำหนักข้างต้นแล้วไม่น้อยกว่า 50 คะแนน จาก 100 คะแนน (ใช้โปรแกรมแปลงคะแนนที่ www.smart.bus.tu.ac.th)
3. ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษาฯ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์กำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามที่เห็นสมควร สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษา กล่าวคือถึงแม้คะแนนสอบข้อเขียนสูง แต่ถ้าไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ก็จะไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา  ผลการตัดสินของคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษา ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการสมัคร
1. ตรวจสอบว่ามีผลคะแนน SMART-I สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ และเป็นคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัคร
(ขอให้ตรวจสอบเกณฑ์การคัดเลือกให้ละเอียดก่อนตัดสินใจยื่นสมัคร)
2. สมัครโครงการรับตรงทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th
โดยเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาเพียง 1 หลักสูตร จาก 4 หลักสูตร คือ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)
หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจันทร์)
หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิตและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 5 ปี (ท่าพระจันทร์)

การสอบSMART-I
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวันสอบและการสมัครได้จาก www.smart.tbs.tu.ac.th หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SMART Center)
Website : www.smart.tbs.tu.ac.th 
E-mail    : smart.tbs@tu.ac.th
โทรศัพท์  : 0-2613-2199, 0-2224-9730 และ 0-2226-4511

2. Admissions

ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ดูรายละเอียดวิชาสอบ และกำหนดการสอบที่ เว็บไซต์ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางwww.cuas.or.th

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดองค์ประกอบของการคัดเลือกเข้าเรียนใน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2555 ไว้ดังนี้

องค์ประกอบ                                                                           ค่าร้อยละ   
1. GPAX                                                                                      20
2. O-NET                                                                                     30
3. GAT (General Aptitude Test)                                                   30
4. PAT (Professional and Academic Aptitude Test)                     20
รวม                                                                                            100

3. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

 

จำนวนรับเข้าศึกษาต่อ เป็นดังนี้

การเข้าศึกษาต่อในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมี 2 ช่องทาง ดังนี้ (บัญชีภาคอินเตอร์) BBA ย่อมาจากคำว่า Bachelor of Business Administration

3. Application Requirement – Academic Year 2014
 
3.1 Minimum score requirements on each test
       a) Minimum score requirements on SAT and interview
Math 580
              Critical Reading 350
              Total of Math and Critical Reading 1000
              Interview 5
       b) Minimum score requirements on SMART-I and interview
              Math (ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ) 40
              Reading Comprehension (ความสามารถด้านการอ่าน ) 40
              English ( ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ) 40
              General Knowledge 30
              Weighted average SMART-I Score* 55
              Interview 5
Note: * A sum of the SMART-I weighted scores on 4 subjects
                         MUST exceed 55% of the total weighted scores of 90%
3.2 Weights assigned to each part of the test
       a) Weights assigned on SAT and interview
              Math 45%
              Critical Reading 45%
              Interview 10%
              Total 100%
        b) Weights assigned on SMART-I and interview
              Math 40%
              Reading Comprehension 5%
              English 40%
              General Knowledge 5%
              Interview 10%
              Total 100%
4. Admission Schedule – Academic Year 2014 
 
Admission Schedule Activities
Date
 Application submission
 December 16, 2013 – January 16, 2014
 Application fee due
 December 16, 2013 – January 19, 2014
 Announcement of qualified candidates for interview
 February 3, 2014
Interview date
February 23, 2014
 Announcement of successful candidates for 2014 admission
 March 10, 2014
 
Enrollment Confirmation
 TBA
 
Please be noted that BBA Application Forms are only available on-line in the BBA website.
 

หมายเหตุ *  1) คะแนนในส่วน MATH ต้องไม่น้อยกว่า 580 คะแนน 
                       และคะแนนในส่วน Critical Reading ต้องไม่น้อยกว่า 350 คะแนน
                    2) คะแนน สำหรับโครงการ BBA ตามน้ำหนักข้างต้นแล้ว เมื่อมีคะแนนรวมกันจะต้องมีคะแนน
                          ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน จาก 1,600 คะแนน

จำนวนรับต่อปี

 1. BBA ( ศึกษา ณท่าพระจันทร์ )               120  คน
  ( คิดเป็นสัดส่วน 100% ของจำนวนรับทั้งหมดต่อปี )

  ( กรณียื่น SMART I – คะแนนต่ำสุด 62.05 คะแนนสูงสุด 77 คะแนนเฉลี่ย 67.11  *ข้อมูลปี 2556 )
  ( กรณียื่น SAT I – คะแนนต่ำสุด 1,090 คะแนนสูงสุด 1,410 คะแนนเฉลี่ย 1,199.79  *ข้อมูลปี 2556 

 

จำนวนรับเข้าศึกษาต่อคณะพาณิชย์และบัญชี ธรรมศาสตร์

 

คะแนนสูงต่ำประจำปี 2558-2559

คอร์ส SMART-I ของ smarttutor

Basic Smart I
Advanced Smart I

รายละเอียดคอร์ส

Basic Smart I

Basic Smart I เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยสอบ Smart I มาก่อน หรือเคยสอบแล้วแต่  ทำคะแนนรวมไม่ถึง  50 เต็ม 100  จะมีการสอนเพื่อทบทวนความรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพราะ  2 วิชานี้   เป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก และถ้าพื้นฐานไม่ดีจะทำโจทย์ไม่ได้  และสิ่งสำคัญสุดคือ 2 วิชานี้  จากการสอบตรง จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ 30 %  และ ภาษาอังกฤษ 30 %  ซึ่งรวมแล้วมากถึง 60 %

ความรู้ทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ทั้งหมด ที่ใช้สอบ ตั่งแต่ ม.1-ม.6   เพื่อเป็นพื้นฐาน ในการตะลุยโจทย์ต่อไปใน คอร์ส Advance Smart I   เพราะคอร์ส Advance Smart I จะเหมาะสำหรับ คนที่เคยสอบมาแล้วที่ได้คะแนนรวมของ Smart I เกิน 50 ทั้งคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทั้ง 2 วิชา  เพราะคอร์ส Advance จะเน้นตะลุยทำข้อสอบเป็นหลัก  ดังนั้นถ้าน้องๆ ที่พื้นฐาน ไม่ดี  อาจจะเรียนไม่รู้เรื่อง

เป้าหมาย: 

ผู้เรียน สามารถเข้าใจและทำเป็น จากเนื้อหาที่ได้ฝึกตั่งแต่พื้นฐาน จนกระทั้งโจทย์ที่ยากขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออ่านสิ่งที่โจทย์ถาม สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะเอาความรู้ในเรื่องใหน มาทำโจทย์ข้อนี้ดี  ก็จะทำให้น้องไม่ต้องนั่งงง  เพราะพอครูสอนเนื้อหา เช่น เรื่องร้อยละ เปอร์เซ็นต์  การคิดอัตราส่วนของคะแนนSmart I  ก็จะมีโจทย์ให้ทำฝึกเพิ่มเติมอีกหลาย สิบข้อ  เพื่อให้น้องๆ ผู้เรียน คุ้นชินกับโจทย์เรื่องนั้นๆ   และมีโจทย์ ให้ฝึกอีกร่วม  1,000 ข้อ  จากการฝึกฝนเป็นประจำ ซึ่งสถาบัน Smart Tutor ได้จัดหลักสูตร Advance Smart I ขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาทักษะในขั้นสูงต่อไป

ตารางเรียน 

คอร์สเรียน  Basic Smart I  24 hrs เวลา
เรียน เสาร์ อาทิตย์  เสาร์ อาทิตย์ จำนวน  4 วัน  (กลุ่ม) 10.00-17.00
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  ออนไลน์

 

Basic Smart I  จำนวน (ชั่วโมง) คอร์สเรียน อัตราค่าเรียน
Basic Smart I  (ออนไลน์) 24 เรียนออนไลน์ 3,000
Basic Smart I  Group 24 เรียนเป็นกลุ่ม 4,500
Basic Smart I  (Private) 24 ตัวต่อตัว 18,000

Advanced Smart I

Advanced Smart I  36 ชั่วโมง 

สอนเทคนิคตะลุยโจทย์ทั้ง 4 พาร์ท  ทั้ง   คณิตศาสตร์   ภาษาอังกฤษ   การอ่าน   ความรู้รอบตัว    คอร์ส Advance นี้เหมาะสำหรับคนเรียน Basic Smart I มาแล้ว หรือ เคยสอบมาแล้วได้คะแนนรวม มากกว่าหรือเท่ากับ  50 คะแนน เต็ม  100  เพราะการเรียนจะเน้นเทคนิค อย่างเข้มข้น  การทำโจทย์ให้ถูกต้อง และ ต้องไวด้วย  (อาจจะทำให้ผู้เรียนที่พื้นฐานไม่ดี ตามไม่ทัน )  ลักษะการเรียนเป็นการทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง หลาย 1,000 ข้อ   พร้อมสอดแทรก  การคิดลัด  การจับใจความ   ซึ่งจะทำให้ผู้เรียน ได้มั่นใจ และจะได้เตรียมความพร้อมก่อนไปสอบจริง

 

เป้าหมาย

เมื่อจบการเรียนการสอน  แล้วผู้เรียน จะพร้อมในการสอบในสนามจริง   เมื่อสอบแล้ว คะแนนจะได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  แต่ถ้ายังไม่พอใจคะแนน  สามารถมาซ้ำคอร์ส ได้  โดยทางศูนย์สอบคณะพาณิชย์และการบัญชี เปิดให้สอบปีละ 11-13 รอบ/ปี  โดยผู้เรียนสามารถเลือกครั้งที่มีคะแนนสูงที่สุด ในการเลือกยื่น    โดยค่าซ้ำคอร์สละ 500  (Basic /Advance)  โดยไม่ต้องเสียค่าเรียนใหม่   ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียน มาทบทวน  จนกว่าจะจำเทคนิค และทำ แนวข้อสอบต่างๆ  ได้อย่างคล่องแคล่ว

 

ตารางเรียน 

คอร์สเรียน Advanced Smart-I  36 hrs เวลา
วันเสาร์ อาทิตย์   จะจัดก่อนตารางสอบจริง 1 ½ เดือน  (กลุ่ม) 10.00-17.00
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  ออนไลน์

 

Advanced Smart-I  จำนวน (ชั่วโมง) คอร์สเรียน อัตราค่าเรียน
Advanced Smart-I  (ออนไลน์) 36 เรียนออนไลน์ 4,000
Advanced Smart-I  (Group) 36 เรียนเป็นกลุ่ม 5,500
Advanced Smart-I  (Private) 36 ตัวต่อตัว 27,000