SAT

SAT คืออะไร

SAT หรือ Scholastic aptitude Test I และ SAT II หรือ Scholastic aptitude Test II ซึ่งแต่ก่อนเรียกว่า Achievement Test หรือ Act เป็นข้อสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ ความสามารถของนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน มหาวิทยาลัย ต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยเมืองไทย ได้ทุกมหาวิทยาลัย ที่เป็นภาค inter เช่น จุฬาภาค inter ก็ใช้คะแนนSAT ยื่นแทน CU-AAT ได้ มหิดล inter เนื่องจากในอเมริกามีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น จำนวนมาก ซึ่งเป็นการยากที่ทุกแห่งจะมีมาตรฐานในการเรียน การสอน และการวัดผลที่เท่าเทียมกัน การสอบ SAT จึงถือเป็นตัวชี้วัดความพร้อมของนักศึกษาที่จะเรียนต่อในระดับ มหาวิทยาลัยอันหนึ่ง สำหรับมหาวิทยาลัยในการตัดสินใจรับนักศึกษาเข้าเรียน 

อ่านเพิ่มเติม

ข้อสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test) คือ ข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดระดับความรู้ ความสามารถของนักศึกษา ที่ต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยข้อสอบมี 2 ประเภทคือ SAT Reasoning หรือ SAT I และ SAT Subjects หรือ SAT II
SAT I คือข้อสอบที่ใช้วัดทักษะนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรมี และจำเป็นต้องนำไปใช้ในระดับมหาวิทยาลัยเฉพาะในรายวิชา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษทักษะการเขียน และการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
SAT II คือข้อสอบที่ออกแบบเพื่อวัดทักษะ ความรู้ ความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้
– ภาษาอังกฤษ (English) 
– ประวัติศาสตร์ (History) 
– คณิตศาสตร์ (Mathematics) 
– วิทยาศาสตร์ (Science) 
– ภาษาต่างประเทศ (Languages) 

เนื้อหา SAT II ในแต่ละวิชาจะมีการพัฒนาตามหลักสูตรที่ใช้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาปัจจุบัน โดยรูปแบบของคำถามจะมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี มหาวิทยาลัยบางแห่งใช้ SAT II เป็นมาตรฐานในการรับนักศึกษาเข้าเรียน โดยบางแห่งระบุวิชาบังคับ บางแห่งให้เลือกวิชาสอบได้อย่างอิสระ

การสมัครสอบและศูนย์สอบในประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครสอบผ่านเว็บไซด์http://sat.collegeboard.com/

ศูนย์สอบในประเทศไทยมีดังนี้ : 

1.กรุงเทพ : 
-Ruamrudee International School 
-Bangkok Pattana School 
-Bangkok New International School 

2.เชียงใหม่ : 
-Prem Tinsulanonda 
-Chiang Mai International School 

 

ตารางสอบ SAT ปี 2559/2016

กำหนดการสอบ SAT รอบต่อไปโดยประมาณดังนี้

– เสาร์ที่ 23 มกราคม 2559
– เสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559
– เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559
– เสาร์ที่ 4 มิถุนายยน 2559

ลิงค์สมัครสอบ SAT https://sat.collegeboard.org/register
*ลงทะเบียนในช่วง Deadline/Late registration จะถูกปรับเพิ่มอีก 28 usd แต่ในประเทศไทยมักจะเกิดกรณีที่นั่งสอบเต็มดังนั้นควรลงทะเบียนล่วงหน้า อย่างน้อย 1-2 เดือนก่อนสอบ*

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ SAT (หน่วยเป็นดอลลาร์)

ข้อมูล ณ. วันที่ 3o ธันวาคม 2556

ค่าสมัครสอบ อัตรา (ดอลลาร์สหรัฐ)
SAT Reasoning Test $ 51
SAT Subject Test $ 13
ค่าลงทะเบียนสอบพื้นฐาน $ 24.50
ค่าลงทะเบียนสำหรับวิชาทางด้านภาษาที่มีการวัดทักษะการฟัง (เพิ่มจาค่าสมัคร ) $ 24
ค่าสมัครเพิ่มเติมวิชาอื่นๆ (เพิ่มแต่ละวิชาจากค่าสมัครพื้นฐาน ) $ 13
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการ ( จ่ายเพิ่มจากค่าสมัครสอบ )  
ค่าสมัครทางโทรศัพท์ (ใช้บริการนี้ได้ ต่อเมื่อเคยสมัครมาก่อน) $ 15
ค่าใช้จ่ายเมื่อทำการเปลี่ยนแปลง ( รูปแบบการสอบ ศูนย์สอบ หรือวันสอบ ) $ 27.50
ค่าใช้จ่ายเมื่อสมัครสอบช้ากว่าวันที่กำหนด $ 27.50
ค่าธรรมเนียมในการรอที่ว่างที่อาจจะมี (Stand by) $ 45

 

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อ จุฬาลงกรณ (ภาค inter )

(ที่มา www.admissions.chula.ac.th)

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตย์
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตย์์ สาขาเคมีประยุกต์
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตย์ สาขาจิตวิทยา
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตย์ สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม
 5. หลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิตย์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
 6. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตย์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
 7. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตย์ สาขา์วิชาเศรษฐศาสตร์
 8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตย์
 9. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตย์ สาขาวิชาจัดการการสื่อสาร

 

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อ มหิดล  (ภาค inter )

สำหรับผู้สมัครทั่วไป

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

– ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คือ ได้คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ IELTS (academic band) ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือคะแนนสอบ SAT1 ตั้งแต่ 1,650 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อย 580 คะแนน

– ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL และ Writing) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความรู้ ทั่วไป หากผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ต่อไป

**หมายเหตุ

ผู้สมัครที่มีทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอที่จะเข้าศึกษาในทันทีอาจได้รับคำแนะนำให้เข้าเรียนในศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ ผู้สมัครที่สอบผ่านตามข้อกำหนดของทางศูนย์ฯ จะมีสิทธิ์เข้าเรียนในหลักสูตรปกติของวิทยาลัยนานาชาติในภาคเรียนถัดไปอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ “Intensive English Program” สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยด้วย

หมายเหตุ:

 1. การสอบ IGCSE ต้องได้ผลคะแนน C อย่างน้อย 5 วิชา
 2. การสอบ GED ต้องมีผลคะแนนผ่าน 5 วิชา (และได้คะแนนวิชาละไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน) และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 2,800 คะแนน

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อ  เกษตรศาสตร์  (ภาค inter )

สำหรับผู้สมัครทั่วไป

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

– ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คือ ได้คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ IELTS (academic band) ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือคะแนนสอบ SAT1 ตั้งแต่ 1,650 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อย 580 คะแนน

– ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL และ Writing) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความรู้ ทั่วไป หากผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ต่อไป

**หมายเหตุ

ผู้สมัครที่มีทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอที่จะเข้าศึกษาในทันทีอาจได้รับคำแนะนำให้เข้าเรียนในศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ ผู้สมัครที่สอบผ่านตามข้อกำหนดของทางศูนย์ฯ จะมีสิทธิ์เข้าเรียนในหลักสูตรปกติของวิทยาลัยนานาชาติในภาคเรียนถัดไปอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ “Intensive English Program” สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยด้วย

หมายเหตุ   ในกรณีที่ยื่นผลสอบ  SAT I ( Math) และ SAT I ( Critical Reading ) พร้อมกัน  จะต้องใช้ผลคะแนนสอบที่มาจากการสอบครั้งเดียวกันเท่านั้น

รายละเอียดคอร์ส SAT

 • เหมาะสำหรับผู้ที่มีต้องการเรียนต่อปริญญาตรี ในภาค inter จะปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ที่ไม่ดี    ปูพื้น   ให้เทคนิค   ตะลุยทำข้อสอบ  ทดสอบข้อสอบจริง 
 • Math : มี 3 ส่วนเช่นกัน ซึ่งทดสอบในเรื่องของ Algebra, Arithmetic และ Geometry โดยมีรูปแบบของคำถามแบบ Quantitative Comparisons (QCs), Regular Math และ Grid-ins
 • Verbal : มี 3 ส่วน ซึ่งทดสอบในเรื่องของ Reading , Grammar และ Analytical Reasoning โดยมีรูปแบบของคำถามเป็น Analogies, Sentence Completion และ Critical Reading จะสอนครบทุกเรื่อง ที่ใช้สอบ  จริง 

เป้าหมายเมื่อได้เรียน คอร์ส SAT กับ Smart Tutor แล้ว 

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา และแนวข้อสอบของวิชา SAT เป็นอย่างดี  และยังมีเทคนิค ในการทำโจทย์  ที่พลิกแนว แบบใหม่ๆ ได้ด้วย   เมื่อผู้เรียนได้ทบทวนและฝึกฝน  สามารถทำคะแนนในส่วนของ  SAT ( Math & Verbal ) ได้ในระดับที่พอใจ  จนกระทั่งสามารถเข้าศึกษาในภาคนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยในประเทศ  และต่างประเทศได้   
SAT เรียนที่สถาบัน ตัวต่อตัว เรียนที่บ้านตัวต่อตัว(กทม.)
Math Section 20 ชั่วโมง 20,000 22,000
Verbal Section 20 ชั่วโมง 20,000 22,000
Math & Verbal พิเศษ 39,000 พิเศษ 43,000

 

SAT เรียนออนไลน์
Math Section 20 ชั่วโมง 9,000
Verbal Section 20 ชั่วโมง 9,000
Math & Verbal พิเศษ 15,000