สถาบันสมาร์ทติวเตอร์ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

ระดับต้น: A1-A3   ระดับกลาง: B1-B2   ระดับสูง: C1-C2

ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น: จะเรียนจากหนังสือ Minna  no  Nihon-go1-3 ผู้เรียนจะได้เรียนไวยากรณ์มากกว่า  100  ไวยากรณ์  คำศัพท์มากกว่า  1,300  คำ  สามารถพูดสนทนาในชีวิตประจำวันได้  อักษรฮิรางานะ  คาตาคานะ  และอักษรคันจิกว่า  150 ตัว

 

คอร์ส จำนวนชั่วโมง รายละเอียด
A1 60 ชั่วโมง ผู้เรียนสามารถแนะนำตัวเองได้  บอกทิศทาง  การเดินทาง     การถามตอบราคา  การพูดเปรียบเทียบได้  บอกความบ่อยได้
A2 60 ชั่วโมง สามารถพูดประโยคคำสั่งและประโยคบอกเล่าได้  และสามารถพูดบอกวัตถุประสงค์ที่ตนเองต้องการได้ 
A3 40 ชั่วโมง การพูดแบบเงื่อนไข  สำนวนต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือ       การเล่าถึงเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดพร้อมกัน

 

ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง: จะเรียนจากหนังสือ Minna  no  Nihon-go 3-4 ผู้เรียนจะได้เรียนไวยากรณ์มากกว่า  70  ไวยากรณ์  คำศัพท์มากกว่า  900  คำ  สามารถพูดสนทนาทางธุรกิจได้  และอักษรคันจิกว่า  150 ตัว

 

คอร์ส จำนวนชั่วโมง รายละเอียด
B1 60 ผู้เรียนสามารถออกคำสั่ง  การพูดถึงบุคคลที่  3  การบรรยายเหตุการการณ์ต่างๆได้
B2 60 ผู้เรียนสามารถพูดถึงวัตถุประสงค์  และเป้าหมาย  และบอกให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้  และเรียนรู้สำนวนขอร้อง  และยกย่องผู้อื่น

 

ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง: จะเรียนจากหนังสือ Minna  no  Nihon-go Chuukyuu 1 ผู้เรียนจะได้เรียนไวยากรณ์ในระดับสูง  คำศัพท์มากกว่า  900  คำ  และอักษรคันจิกว่า  180 ตัว  ฝึกการแต่งประโยคในสถานการณ์ต่างๆ  จับใจความสำคัญ  สามารถเขียนสรุปและนำมาอภิปายได้

 

คอร์ส จำนวนชั่วโมง รายละเอียด
C1 60 ผู้เรียนสามารถอ่านจับใจความได้   สามารถนัดหมาย  หรือเลื่อนนัด  และขออภัยอย่างสุขภาพ  พูดบรรยายขอบคุณอย่างซาบซึ่ง
C2 60 ผู้เรียนสามารถสื่อสารเชิญชวนและปฏิเสธการชวนอย่างสุภาพ  สามารถบรรยายสิ่งแวดล้อมต่างๆได้  แสดงความคิดเห็นอย่างสุขภาพ