หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

เป็นการสอนภาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่ใช้การสอนในรูปแบบของ กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายและสนุกสนานไปกับการเรียน ทำให้ไม่น่าเบื่อ มีกำลังใจอยากที่จะเรียนรู้ และไม่กลัวการเรียนภาษาอังกฤษอีกต่อไป หลักสูตรนี้ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและความมั่นใจในการใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้น และสามารถ นำความรู้นี้ ไป ใช้ในด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่ในระดับพื้นฐาน จนถึง ระดับเชี่ยวชาญค่ะ

คอร์สภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน I

เรียนรู้ ครบทั้ง 4 ทักษะ การฟัง ดู พูด อ่าน เขียน การฟังคำสั่ง เรื่องราว การสนทนาโต้ตอบ ในสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความสั้นๆ ที่พบในชีวิตประจำวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนข้อความสั้นๆ การใช้พจนานุกรมและ online dictionary การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง

เป้าหมาย

1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่าน และเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม

3. สนทนาโต้ตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

4. อ่านเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน

5. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจำวัน

6. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ

ตารางเรียน

คอร์สเรียน  30 hrs

เวลา

วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)

คอร์สภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน II

เรียนรู้ ครบทั้ง 4 ทักษะ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟัง-ดูเรื่องราวต่างๆ บันเทิงคดีจากสื่ออินเตอร์เนต การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว การบอกทิศทาง การบอกตำแหน่งที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อ ขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิบัติตามคำสั่งขั้นตอนการปฏิบัติ การอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความ กำหนดการ ป้ายประกาศต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวันจากสื่อต่างๆการกรอกแบบฟอร์มต่างๆการใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง

 

เป้าหมาย

1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่าน และเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ

3.อ่านเรื่องทั่วไป กำหนดการ ป้ายต่างๆในชีวิตประจำวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเตอร์เนต

4.เขียนให้ข้อมูล กรอกแบบฟอร์มต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ

ตารางเรียน

คอร์สเรียน 30 hrs

เวลา

วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)

 

English for Life II

จำนวน (ชั่วโมง) คอร์สเรียน

อัตราค่าเรียน

English for Life II(Group)

30 เรียนเป็นกลุ่ม 13,500

English for Life II(Private)

30 ตัวต่อตัว 24,000