สอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐาน  ให้พูดได้  อ่านออก  เขียนเป็น

Buffet  English เรียนไม่อั้นตลอดปี

 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด ให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่จะนำมาใช้ในในชีวิตประจำวัน การทำงาน  หรือการเรียนต่อ

 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง

 4. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีขึ้น

2.ผู้เรียนนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง

 1. ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนสนทนาภาษาอังกฤษ

 2. ผู้เรียนมีความคุ้นเคย และกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

 4. ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้

วิธีการสอนของ SMART TUTOR

 1. ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนเองได้ เรียนแบบบุฟเฟ่ ระยะเวลา 1 ปี

สามารถเลือกได้ว่าต้องการเวลาใด    ตามความต้องการของผู้เรียน

2.ห้องเรียน ที่เน้นการพัฒนา 4 ทักษะในทุกวัน อาจารย์ผู้สอนจะดูแลปรับพื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 1. มีการประเมินผลการเรียนทุกระดับชั้น พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งเป็นรายบุคคล

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษพื้นฐานตั้งแต่เบื้องต้นที่จำเป็นทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็น  ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในทุกๆด้าน ด้วยวิธีการสื่อสารเพื่อธุรกิจในรูปแบบสากล พัฒนาทักษะการสนทนา โดยครอบคลุมถึงการทำงานภายในองค์กร ที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติเป็นประจำให้ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับช่างต่างชาติได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง การฝึกอบรมประกอบด้วย

– การเรียนรู้หลักไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง  เพื่อเน้นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ทั้งในการพูด และการเขียน สามารถเรียบเรียงประโยคพูด  และเขียนด้วยเทคนิคต่างๆอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต่

1.เรียนรู้ตั้งแต่ word formation  การใช้  articles , prefixes , noun  suffixes , adjective, suffixes, compound  nouns , compound  adjectives เรียนรู้หลักไวยากรณ์ทีสำคัญ เช่น Conjunction  (ตัวเชื่อม) ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเขียนประโยคได้กระชับแต่ได้ใจความสมบูรณ์

2.เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดธุรกิจที่ปรากฏอย่างหลากหลาย

3.เรียนรู้การเขียนโดยใช้ประโยคประเภทต่าง ๆมาขยายความ และประโยคเชิงซ้อนเพื่อเน้นความสำคัญของสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้

4.ฝึกการเขียนประโยคบอกเล่า ประโยคคำถามทั้ง yes, no  Question  , Wh- Question  และประโยคปฏิเสธที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน  และงานด้านธุรกิจ

– มุ่งเน้นการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing) สอนการเขียนอังกฤษ  สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง   จะค่อยๆ  สอนการคิดการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ           (คิดเป็นภาษาไทยแล้วแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษ)    แต่ถ้าคนที่ไม่เคยคิดเป็นภาษาอังกฤษมาก่อน อาจคิดว่ายาก  แต่ถ้าได้ฝึก  step by step ด้วยหลักสูตรของ SMART TUTOR  ท่านจะคุ้นเคยและสามารถ  คิดเป็นภาษาอังกฤษได้    และอาจารย์ของเราจะค่อยๆ ดู ตรวจเช็ค แก้ไขให้ทีละคน      พร้อมทั้งขัดเกลาให้เป็นภาษาที่สละสลวย ยิ่งขึ้น   มีการเรียนรู้การเขียนตั่งแต่ประโยคสั้น ๆ  จนจนประโยคเชิงซ้อน  จนไปถึงการเขียน Essay  ให้สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประวันและในการทำงาน เช่น การเขียนจดหมาย E-Mail การเขียนอธิบายข้อมูลของตนเองและหน่วยงาน งานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องหลักการเขียน โต้ตอบจดหมายธุรกิจตามแบบมาตรฐานสากล

– ฝึกทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading) เช่น หนังสือพิมพ์ บทความ วารสาร หรือเอกสารทางราชการ เพื่อจับใจความสำคัญได้

– ฝึกทักษะการฟัง (Basic Listening) เป็นการฝึกฝนทักษะการฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ที่ไม่ซับซ้อนมาก ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน

– ฝึกให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการพื้นฐานมาใช้ในการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Conversation) พูดอังกฤษ  เมื่อคุ้นเคยกับ  ภาษาแล้ว จะสอนให้ผู้เรียนพูดอังกฤษ อย่างมั่นใจ  โดยไม่ต้องกังวล ว่าจะสำเนียงถูกหรือไม่ หรือ แกรมม่าถูกหรือไม่  เราจะเน้นให้ผู้เรียนกล้าที่จะพูดก่อน และจะมีการปรับพื้นฐาน เป็นรายบุคคคล ว่าแต่ละคนต้องแก้หรือเสริมตรงจุดใด

เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงาน เช่น การแนะนำตนเอง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน และงานที่รับผิดชอบ การสนทนาทางโทรศัพท์ในการเจรจาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ การอภิปรายในที่ประชุม การนำเสนอในที่ประชุม การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์

เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง  1 ปี  จะมาเวลาใดก็ได้  ดูแลตามพื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

คอร์สวันเสาร์   10.00-17.00

คอร์สวันอาทิตย์  10.00-17.00

ราคา  30,000 บาท    (ถ้าแบ่งจ่ายจะเป็น  20,000 บาท+  15,000 บาท )

**  มีผ่อนจ่ายบัตร first choice     10 เดือน   ตกเดือนละ  3,365.01 บาท  **

สอบถาม/จองเรียน  

Tel : 086-310-1013  , 081-456-8768  

Line ID : @SMARTGROUP