English  Camp

สอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐาน  ให้พูดได้  อ่านออก  แปลเป็น เขียนอังกฤษได้ ภายใน 2 เดือน 

 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด ให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่จะนำมาใช้ในในชีวิตประจำวัน การทำงาน  หรือการเรียนต่อ

  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง

  4. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ ภายใน 2 เดือน ที่เข้า Camp 
  2. ผู้เรียนนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง
  3. ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนสนทนาภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม ผ่านสถานการณ์จริง เราจะได้พบนักท่องเที่ยวชาวต่าง หลากหลายเชื้อชาติ หลากสำเนียง ได้ฝึกปฏิบัติจริงๆ 

  4. ผู้เรียนมีความคุ้นเคย และกล้าแสดงออกได้ ได้เพื่อน พร้อม ฝึกภาษาอังกฤษ จากเพื่อนหลากหลายวัฒนธรรม 

  5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และถ้านักเรียนท่านใดอยากฝึกวิชาเฉพาะ เพื่อทำงาน(TOEIC) หรือ เรียนต่อ (IELTS) เราก็มีคอร์สออนไลน์ให้ติวแบบไม่อั้น 

  6. ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และสามารถสื่อสารได้ ภายใน 2 เดือน แล้วคุณจะทึ่งกับตัวคุณเอง 

รายละเอียดหลักสูตร English Camp

 English Camp การเรียนที่เน้นปฏิบัติจริง  เข้า แคมป์ 

การสอนเน้นการดูแลเป็นรายบุคคล เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน
มีคอร์สออนไลน์ให้เรียนเสริมได้ฟรีตลอดทั้งปี !!!

 

เรียนภาษาอังกฤษมาทั้งชีวิต แต่พูดไม่ได้สักที

คุณเป็นหนึ่งในนั้นใช่มั้ย

เจอฝรั่งแล้ววิ่งทุกที ทั้งๆที่เรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน
ตั่งแต่อนุบาล-มหาวิทยาลัย แต่กลับสื่อสารไม่ได้

เพราะ

การจะเก่งภาษาต้องไปหมกตัวในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ
แต่ถ้าบ้านไม่รวย
การที่จะไปต่างประเทศก็ไม่ใช่ช่องทางที่จะทำได้ง่าย
เพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
หรือไม่ก็อาจจะต้องหาสอบชิงทุนไป ซึ่งก็ต้องเก่งๆถึงจะสอบได้

แล้วจะมีทางไหม ที่เด็กโรงเรียนบ้าน ๆ อย่างเราจะเก่งอังกฤษกับเค้าบ้าง ไม่ต้องถึงขนาดเก่งก็ได้ แค่สื่อสารได้ ฟังออก พูดได้ ก็พอใจแล้ว 
มาที่นี่ค่ะ English Camp เหมาะกับคุณค่ะ คน ทุกเพศ ทุกวัย ที่มีแค่ใจอยากพัฒนาตัวเอง เรามีการเรียนที่เน้นปฏิบัติจริง 
คุณจะได้ฝึกภาษาอังกฤษ ทั้งวัน-ทั้งคืน ให้คุณฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียนจริง

แล้วคุณจะรู้ว่าภาษาอังกฤษของคุณจะสามารถสื่อสารได้ เพียงแค่ 2 เดือน ที่เข้า Camp คุณสามารถฟังออก พูดได้ อ่าน เขียนอังกฤษเป็น

สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่สมาร์ทติวเตอร์ ดูผลงานของเราได้ที่นี่  
สอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่เปิดมานานกว่า 15 ปี 
สอนเพื่อใช้งานจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพภาพ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร ซึ่งออกแบบหลักสูตรสำหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่พื้นฐานไม่ดีจนสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนและสอบวัดผลได้ สามาร์ทติวเตอร์มีผู้เรียนที่สอบโทอิคได้คะแนนเกิน 700 มากที่สุดในประเทศ

วิธีการสอนของ SMART TUTOR

มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษพื้นฐานตั้งแต่เบื้องต้นที่จำเป็นทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็น  ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในทุกๆด้าน ด้วยวิธีการสื่อสารเพื่อธุรกิจในรูปแบบสากล พัฒนาทักษะการสนทนา โดยครอบคลุมถึงการทำงานภายในองค์กร ที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติเป็นประจำให้ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับช่างต่างชาติได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง

– การเรียนรู้หลักไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง  เพื่อเน้นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ทั้งในการพูด และการเขียน สามารถเรียบเรียงประโยคพูด  และเขียนด้วยเทคนิคต่างๆอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต่

1.เรียนรู้ตั้งแต่ word formation  การใช้  articles , prefixes , noun  suffixes , adjective, suffixes, compound  nouns , compound  adjectives เรียนรู้หลักไวยากรณ์ทีสำคัญ เช่น Conjunction  (ตัวเชื่อม) ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเขียนประโยคได้กระชับแต่ได้ใจความสมบูรณ์

2.เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดธุรกิจที่ปรากฏอย่างหลากหลาย

3.เรียนรู้การเขียนโดยใช้ประโยคประเภทต่าง ๆมาขยายความ และประโยคเชิงซ้อนเพื่อเน้นความสำคัญของสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้

4.ฝึกการเขียนประโยคบอกเล่า ประโยคคำถามทั้ง yes, no  Question  , Wh- Question  และประโยคปฏิเสธที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน  และงานด้านธุรกิจ

 – ฝึกทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading) เช่น หนังสือพิมพ์ บทความ วารสาร หรือเอกสารทางราชการ เพื่อจับใจความสำคัญได้

– ฝึกทักษะการฟัง (Basic Listening) เป็นการฝึกฝนทักษะการฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษ

เข้าCamp ภาษาอังกฤษเรียนเข้มข้น – สนุก  – พูดภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม 

  เราจะเรียนกับ อาจารย์ไทย+ต่างชาติ  โดย   ใน 2 เดือน   ผู้เรียนจะได้ฟัง พูด อ่าน  เขียน ในสถานการณ์จริงกับอาจารย์ทั้งไทย + ต่างชาติไม่อั้น    ช่วงแรกจะเรียนในห้องเรียน  และช่วงหลัง จะมีการพาออกไปพบปะ กับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  เนื้อหาการเรียนเข้มขั้นโดยผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่   อัดแน่น แบบเน้นปฏิบัติได้จริง   นอกจากนี้  เมื่อพูดได้  ฟังออกแล้ว   แปลภาษาอังกฤษเป็นและเขียนได้แล้ว  นักศึกษาบางท่านอยากได้คอร์สเฉพาะเจาะจงเพื่อไปสอบ TOEIC , IELTS , TOEFL   เราก็มีเสริมให้ฟรี!!!    

+++++++++++++++++++++

คอร์สเข้าแคมป์ เรียนทุกวัน  จันทร์-เสาร์   หยุดทุกวันอาทิตย์

รุ่นที่1 :  13 ส.ค.-12ต.ค. 2561
รุ่นที่2 :  17ก.ย.-16 ก.ย. 2561
รุ่นที่3 :  15 ต.ค.-14ธ.ค. 2561
รุ่นที่4 :  19พ.ย.-21 ธ.ค. และ 7-18ม.ค.2562

** ราคา 35,000 บาท หากนักเรียนต่างจังหวัดมีที่พักให้ฟรี มีข้าวหุ่งให้ สามารถซื้อกับข้าวและทำครัวได้เอง
มีคอร์สออนไลน์แถมฟรี 1 ปี มีทั้งอาจารย์ต่างชาติและคนไทย
————————————————————–
คอร์สเฉพาะวันอาทิตย์
เรียน 10.00-17.00 ระยะเวลา 1 ปี
***ราคา 35,000 บาท
++++++++++++++++++++++

ทำไมต้องเรียนกับสมาร์ทติวเตอร์
1.ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนเองได้
2.จัดหลักสูตรการเรียนเองได้
3.มีทั้งสอนสดที่เน้นปฏิบัติจริง เสริมฟรี+++คอร์สออนไลน์ดูได้ไม่อั้นตลอด 1 ปี
4.การคัดสรรอาจารย์ที่มีประสิทธิ์ภาพ อาจารย์ไทยจบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศและต้องมีคะแนนโทอิคเกิน 900 คะแนน อาจารย์ต่างชาติจะต้องมีจบปริญญาตรีและมีใบ certificate TESOL 
5. หนังสือที่เลือกใช้ Cambridge ,Oxford
6.การเรียนใช้หลัก Learning by Doing การฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียนในสถานการณ์จริงทั้งอาจารย์คนไทยและอาจารย์ต่างชาติ และมีออกนอกสถานที่จะได้ฝึกพูดภาคสนามกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย  เรียนที่เน้น การปฏิบัติจริง เอาให้พูดได้ ฟังออก แปลเป็นให้ได้เลย
7.มีการประเมินผลการเรียนทุกคาบ

 

อ่านให้เข้าใจก่อนสมัครเรียนคอร์ส English Camp

สอบถาม/จองเรียน  

Tel : 086-310-1013  , 081-456-8768  

Line ID : @SMARTGROUP