ภาษาอังกษสำหรับเรียนต่อ

TOEFL

TOEFL Course

คอร์ส TOEFL ของเราเน้นการพัฒนาความสามารถและทักษะในการฟัง การจับข้อความและใจความบทสนทนา สั้น ๆ บทพูดต่าง ๆ พัฒนาความสามารถสอนทักษะการอ่าน เทคนิคการอ่านบทความให้ได้ใจความอย่างรวดเร็วให้สามารถจับใจความสำคัญ สรุปข้อมูล วิเคราะห์หลักเหตุผล พิจารณาความหมายของคำศัพท์ ทักษะเขียน อ้างอิง และการจับรายละเอียด สอนวิธีการจัดโครงสร้างการเขียนและพัฒนาทักษะการเขียนอธิบายถึงสิ่งต่างๆ การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ปัญหา ข้อโต้แย้ง ต่างๆ ผู้เรียน จะได้เรียนในส่วนของ GRAMMAR ทั้งหมด ที่่จำเป็นต่อการใช้เขียน โดยช่วงแรก จะหัดเติมคำในช่องว่างให้ประโยคสมบรูณ์ และต่อมาจะฝึกสร้างประโยคสั้นๆ และค่อยๆ ฝึกเขียน essay ทั้งเรื่อง โดยสอน step by step

รายละเอียด

สามารถดูรายละเอียดคอร์สของเราเพื่อช่วยหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ

ตารางเรียน

เลือกวัน เวลาที่เรียน เละสาขา เพื่อให้ตามตารางชีวิตคุณ

IELST

IELTS Course

คอร์สของเราปูพื้น Basic IELTS นี้ผู้เรียน จะได้เรียนในส่วนของ GRAMMAR ทั้งหมด ที่่จำเป็นต่อการใช้เขียนโดยช่วงแรก จะหัดเติมคำในช่องว่างให้ประโยคสมบรูณ์ และต่อมาจะฝึกสร้างประโยคสั้นๆ และค่อยๆ ฝึกเขียน essay ทั้งเรื่องสั้น (150 คำ) และเรื่องยาว 250 คำ โดยสอน step by step เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการ Part Writing ให้ได้คแนนดีๆ Band 7-9 ขึ้นไป โดยในส่วนนี้ทุกท่าน ที่ลงเรียนในส่วน Basic IELTS จะได้เรียนตัว-ต่อตัว เพื่อช่วยน้องๆปรับ แก้ไขจุดปกพร่องในการเขียน essay เป็นรายบุคคล ท่านสามารถ เลือก วัน-เวลาเรียนได้เอง สามารถเลือกได้วันละ 3 หรือ 6 ชั่วโมง ก็ได้ โดยเลือกช่วงเวลาเรียนได้ทุกวัน

รายละเอียด

สามารถดูรายละเอียดคอร์สของเราเพื่อช่วยหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ

ตารางเรียน

เลือกวัน เวลาที่เรียน เละสาขา เพื่อให้ตามตารางชีวิตคุณ

CU-TEP

CU-TEP Corse

คอร์สนี้มีขึ้นเพื่อเตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ธรรมศาสตร์, NIDA ฯลฯ และเพื่อเตรียมตัวผู้เรียนให้มีทักษะต่างๆที่จำเป็นในด้านภาษาอังกฤษ อันได้แก่ ฟัง อ่าน และเขียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

รายละเอียด

สามารถดูรายละเอียดคอร์สของเราเพื่อช่วยหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ

ตารางเรียน

เลือกวัน เวลาที่เรียน เละสาขา เพื่อให้ตามตารางชีวิตคุณ

TU-GET

Course TU-GET

Course TU-GET ของ Smart Tutor เหมาะสำหรับผุ้ที่มีความประสงค์ จะสอบเข้าเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาลัยชั้นนำในประเทศไทย  แต่ยังมีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี  หรือทิ้งภาษาอังกฤษมานาน โดยจะเน้นไปที่การปูพื้นฐานไวยกรณ์โดยละเอียด และสามารถนำหลักไวยากรณ์เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบของแต่ละหมาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการสอน Technique ในการวิเคราะห์ข้อสอบโดยจะเริ่มต้นจากความรู้ไวยากรณ์เบื้องต้นรวมไปถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ ที่ผู้เรียนมักจะสับสนและเกิดข้อผิดพลาดในการนำไปใช้อยู่บ่อย ๆ

รายละเอียด

สามารถดูรายละเอียดคอร์สของเราเพื่อช่วยหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ

ตารางเรียน

เลือกวัน เวลาที่เรียน เละสาขา เพื่อให้ตามตารางชีวิตคุณ