CU-TEP

CU-TEP คือ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)

CU-TEP รับรองผล 80/120 จำนวนสอบผ่านมากที่สุดในประเทศไทย อาจารย์เรา ได้ 112/120 กล้ารับรอง 100 %สอนสด กลุ่มเล็ก สอนครบทุกส่วน พื่นฐาน และ ตะลุยทำข้อสอบ 

สอบCU-TEP วัดอะไร? 

วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและ การพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CU-TEP ทดสอบอะไร?

วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและการพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ CU-TEPนำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?

ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สามารถสมัครสอบ online ได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th

ค่าสมัครสอบ 900 บาท

ข้อสอบCU-TEP

ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ชุดย่อย คือ

  • Listening ทดสอบทักษะการฟังโดยให้ฟังเทปที่ใช้เสียงของเจ้าของภาษาและตอบคำถามวัดความเข้าใจ จำนวน 30 ข้อ เวลาสอบ 30 นาที
  •  Reading ทดสอบทักษะการอ่านโดยให้อ่านเรื่องที่กำหนดให้ และตอบคำถามเพื่อวัดความเข้าใจ จำนวน 60 ข้อ เวลาสอบ 70 นาที
  • Writing ทดสอบความรู้ด้าน Grammar โดยให้หาจุดบกพร่องของประโยคที่กำหนดให้ (Error recognition) จำนวน 30 ข้อ เวลาสอบ 30 นาที

คอร์ส Basic CU-TEP

Basic CU-TEP 24 ชั่วโมง 

รายละเอียดคอร์ส

เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี ทิ้งภาษาอังกฤษมานาน หรือเคยสอบ CU-TEP ได้คะแนนไม่ถึง 50/120 คะแนน โดยจะรวมเนื้อหา ในส่วนของไวยากรณ์พื้นฐานผู้เรียนจะได้เรียนรู้ กฎ และ โครงสร้างเบื้องต้นในการใช้ภาษาอังกฤษ และการฟัง listening สำหรับ CU-TEP  ส่วนมากจะถามถึงจำนวนตัวเลข  อายุ การรักษาสุขภาพ การออกกำลังกาย จะสอนเทคนิค การจับ key word โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องฟังทันทุกคำ   การอ่าน โดยเน้นไปที่ทักษะการจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน เนื่องจากในการสอบ ผู้สอบส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำข้อสอบเสร็จทันเวลา ดังนั้นในส่วนของทักษะการอ่านนี้จึงมีการเน้นกลยุทธ์ในการทำข้อสอบให้ทันเวลา

เป้าหมาย: 

ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการเรียน ตัวอย่าง เช่น สามารถฟังบรรยายการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษได้  การเขียนบทความต่างๆ  การเขียนจับใจความในสิ่งที่ได้ฟังมา   Essay สั้น   ตลอดจนสามารถเข้าใจและ ตอบกลับได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทักษะเหล่านี้จะได้รับการพัฒนามากขึ้น จากการฝึกฝนเป็นประจำ ซึ่งสถาบัน Smart Tutor ได้จัดหลักสูตร Advance CU-TEP ขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาทักษะในขั้นสูงต่อไป

ตารางเรียน 

คอร์สเรียน  Basic  CU-TEP     24 hrs เวลา
วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ ,ศุกร์  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  ออนไลน์

 

Basic  CU-TEP จำนวน (ชั่วโมง) คอร์สเรียน อัตราค่าเรียน
Basic  CU-TEP(ออนไลน์) 24 เรียนออนไลน์ 4,500
Basic  CU-TEP (Group) 24 เรียนเป็นกลุ่ม 5,500
Basic  CU-TEP(Private) 24 ตัวต่อตัว 14,400

 

 

คอร์ส Advanced CU-TEP

Advanced CU-TEP 48 ชั่วโมง 

รายละเอียดคอร์ส

ลักษณะข้อสอบมี 3 PART ดังนี้ (เวลาทำสอบเค้าจะแจกให้ทำทีละ PART)

PART 1 – Listening มี 30 ข้อ (30 นาที)
มี Short dialog, Long dialog, Monolog

PART 2 – Reading มี 60 ข้อ (70 นาที)
มี Cloze reading, Short text, Long text

PART 3 – Writing มี 30 ข้อ (30 นาที)
เป็น Error detection

รวมทั้งหมด 120 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 130 นาที

วิธีการสอน cu-tep ของ Smart Tutor

การปรับความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (6 ชั่วโมง) เป็นการสอนไวยากรณ์ขั้นสูงที่จำเป็นในการทำข้อสอบ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนเชิงธุรกิจได้อีกด้วย ตลอดระยะเวลา 6 ชั่วโมงนี้จะเป็นการสรุปหลักไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อสอบและพัฒนาความเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างสมเหตุสมผล

การปรับระดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านตำราเรียน (6 ชั่วโมง) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์เชิงธุรวิชาการ มีฝึกการอ่าน Cloze Reading , Shot Text ,Long Text ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ และสามารถนำมาใช้ในเชิงวิชาการทั้งด้านการพูด การอ่าน การเขียนได้คำศัพท์จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ และจัดประเภทคำที่มีความหมายเหมือนกัน (synonym) และคำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้าม (antonym) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์ได้อย่างเป็นระบบ

การตะลุยโจทย์ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (24 ชั่วโมง) ผู้เรียนจะได้ฝึกทำโจทย์ที่จำลองรูปแบบของข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ โดยโครงสร้างของโจทย์จะแบ่งให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อสอบจริง ทั้งส่วนของการฟัง การอ่าน และหลักไวยากรณ์ ผู้สอนจะเน้นกลยุทธ์ในการทำข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค การอ่าน การฟัง จับใจความให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพิ่มเติมคำศัพท์ที่สำคัญ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบให้ถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น

การจำลองสถานการณ์สอบจริงพร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียด ผู้เรียนจะได้จำลองสถานการณ์จริงจากข้อสอบเก่า ในส่วนนี้ผู้เรียนจะได้เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองรู้จักวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการทำข้อสอบให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของตนเอง เข้าใจหลักการแบ่งแบ่งเวลาในการทำข้อสอบ และเพิ่มความมั่นใจไม่ให้ผู้เรียนประหม่าเมื่อสอบในสถานการณ์จริง

เป้าหมาย

เมื่อจบการเรียนการสอน 48 ชั่วโมงแล้วผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้ความมั่นใจในการทำข้อสอบที่เพียงพอและยังสามารถนำไปใช้ในการเรียนต่อด้านวิชาการได้เป็นอย่างดี      รับรองผล  ที่ 75/120 จากการสอนตั่งแต่พื้นฐาน  แบบเน้นๆ ให้เข้าใจ Grammar แบบปึ๊กๆ   ทำให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบ Writing ได้อย่างคร่อยแคร่ว แม่นยำ   และมีเทคนิคการอ่าน Reading ที่แบบจับเฉพาะใจความสำคัญทำให้ผู้เรียนประหยัดเวลา  ในการทำข้อสอบ สุดท้ายมีการตะลุยทำข้อสอบ   เพื่อให้ผู้เรียนได้มั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง  ดังนั้นมาเรียน CU-TEP กับ Smart Tutor คะแนนดิบ  75/120 เป็นเรื่องไม่ยากเลย  เพราะอาจารย์เราเป็นทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  ที่สอบ CU-TEP  มาแล้ว ได้คะแนน 112/120      จึงมีเทคนิค ในการสอนให้ผู้เรียนมีคะแนนสูงๆ ได้ อย่างมั่นใจ 

ตารางเรียน 

คอร์สเรียน Advance  CU-TEP 48 hrs เวลา
วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ ,ศุกร์  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  ออนไลน์

 

Advanced  CU-TEP จำนวน (ชั่วโมง) คอร์สเรียน อัตราค่าเรียน
Advanced  CU-TEP

(ออนไลน์)

48 เรียนออนไลน์ 7,500
Advanced CU-TEP (Group) 48 เรียนเป็นกลุ่ม 9,500
Advanced CU-TEP(Private) 48 ตัวต่อตัว 28,800

 

 

**แถมฟรี เอกสารการเรียน       การันตรีผลที่  80 คะแนน  รับรองผลที่  2  ปี**