CU-BEST

CU-BEST 48 ชั่วโมง 

CU-BEST ซึ่งประกอบด้วยส่วนการวิเคราะห์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ และข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญา โดยมีการจัดสอบปีละ 4 ครั้ง สำหรับCUBEST ภาษาไทยและ 2 ครั้ง สำหรับ CUBEST ภาษาอังกฤษ คะแนนสอบ CU-BEST มีอายุ 2 ปี โดยสามารถติดตามรายละเอียด กำหนดการรับสมัครและวันสอบ จากทางเว็บไซต์ www.mbachula.info ทั้งนี้ การสมัครสอบใช้วิธีสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ และชำระเงินค่าสมัครผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หลังจากที่สอบแล้วประมาณ 1-3 วัน ผู้สอบสามารถเข้ามาตรวจผลคะแนนได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ลงทะเบียนเช่นกัน และใช้ผลคะแนนที่ประกาศผ่านทางหน้าเว็บไซต์ส่งเป็นหลักฐานการสมัครได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอผลสอบในรูปกระดาษแจ้งผล

หลักสูตรที่ต้องใช้คะแนนสอบ CU-BEST ในการยื่นใบสมัคร ได้แก่ :

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการโรงพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์
 • หลักสูตรบัญชีดุษฏีบัณฺฑิต

อ่านเพิ่มเติม

ความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 

* สาหรับหลักสูตร MBA English Program จะต้องใช้ CU-BEST (English) เท่านั้น 
หลักสูตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์สอบและไม่คืนค่าสมัคร 
หากผู้สมัครไม่ดาเนินการสมัครตามขั้นตอน หรือชาระเงินค่าสอบล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด !!!!! 

– ค่าสมัครสอบ CU-BEST (ไทย) 500 บาท
– ค่าสมัครสอบ CU-BEST (Eng) 1,000 บาท 

คะแนนขั้นต่าของแต่ละภาควิชาที่จะเข้าได้

ภาควิชา คะแนนขั้นต่ำ CU-BEST CU-TEP IELTS ,TOEFL
MBA. Regular ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำ คะแนนขั้นต่ำ 60 คะแนน กรณีผลสอบ Toefl คะแนนขั้นต่ำ 60 หรือ Ielts คะแนนขั้นต่ำ 5.5
MBA. Young Executive ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำ คะแนนขั้นต่ำ 60 คะแนน กรณีผลสอบ Toefl คะแนนขั้นต่ำ 60 หรือ Ielts คะแนนขั้นต่ำ 5.5
MBA. Executive ไม่ต้องใช้ผลสอบ CU-BEST มีคะแนน CUTEP มากกว่า 45 คะแนน
MBA. Aviation Management ต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 200 คะแนน คะแนนขั้นต่ำ 50 คะแนน กรณีผลสอบ Toefl คะแนนขั้นต่ำ 60 หรือ Ielts คะแนนขั้นต่ำ 5.5
MBA English Program CU-BEST(English) – ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำ คะแนนขั้นต่ำ 70 คะแนน หรือเทียบเท่าด้วยคะแนน TOEFL หรือ IELTS กรณีผลสอบ Toefl คะแนนขั้นต่ำ 70 หรือ Ielts คะแนนขั้นต่ำ 6
MBA Hospital and Health care Management ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำ คะแนนขั้นต่ำ 50 คะแนน กรณีผลสอบ Toefl คะแนนขั้นต่ำ 60 หรือ Ielts คะแนนขั้นต่ำ 5.5

 

วิธีการคิดคะแนน

ลักษณะข้อสอบมี 2  PART ดังนี้ (เวลาทำสอบเค้าจะแจกให้ทำทีละ PART) คะแนนเต็ม  500 คะแนน

เนื้อหาข้อสอบ ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ 

1.คำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน50 ข้อ  

2.คณิตศาสตร์ จำนวน 50 คะแนน
   2.1โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทั่วไป

   2.2กราฟ ตาราง

   2.3การวิเคราะความเพียงพอของข้อมูล

หากตอบถูกจะได้ 5 คะแนน

 • ตอบผิดลบ 2 คะแนน
 • ตอบมากกว่า 1 ข้อ ติดลบ 5 คะแนน
 • ไม่ตอบ 0 คะแนน

รูปแบบคะแนน CU-BEST

หลักสูตร วิเคราะห์ธุรกิจ คะแนน (ข้อ) คณิตศาสตร์ คะแนน (ข้อ) รวม คะแนน (ข้อ)
 CU-BEST (ไทย) 200 (50) 200 (50) 500(100)
 CU-BEST (English) 150 (40) 150 (40) 500 (80)

 

วิธีการสมัครสอบ CU-BEST 
เข้าสู่หน้าจอ www.mbachula.info ใน หลักของระบบการสมัครสอบ CUBEST online ใน การเข้าใช้ครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนก่อน สาหรับผู้ที่เคยสมัครสอบหรือ ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าระบบได้ทันที ในการสมัครสอบ ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครในเมนู “ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้ครบถ้วน เมื่อถึงกาหนดสมัครสอบตามกาหนดการ ให้ไปที่เมนู “ใบสมัคร” จะพบรายละเอียดของการสมัครสอบในรอบนั้นๆเมื่อกรอกใบสมัครและยืนยันแล้ว ผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ฟอร์มชาระเงิน สาหรับ ชาระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จและเก็บไว้เป็น หลักฐาน และเข้าไปดูสถานการณ์สมัครและการชาระเงินได้จากเว็บไซต์อีกครั้ง ใน เมนู “ประวัติการสมัคร” 

ตรวจสอบเลขที่นั่งและสถานที่
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่ นั่งและผังสอบได้ด้วยตนเองตามวันเวลาที่ประกาศในกาหนดการ โดยเข้าสู่ระบบรับ สมัครสอบ และตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบจากเมนู “ประวัติการสมัคร” ทางศูนย์ทดสอบ CU-BEST จะไม่มีการส่งบัตรประจาตัวสอบไปให้ ( ผู้สมัคร จะต้องใช้บัตรประจาตัวประชาชนในการเข้าสอบ ) 

เนื้อหาหลักสูตร CU-BEST ที่เรียนกับ Smart Tutor

 • การปรับพื้นคณิตศาสตร์ ทุกเรื่องที่ใช้สอบ สอนตั่งแต่ข้อสอบง่ายๆ และค่อยๆ ยากขึ้น จนกระทั่งโจทรย์ซับซ้อน
 • โจทย์ครอบคลุม เรื่องบัญญัติตรายาง ดอกเบี้ย ร้อยละ ความเร็ว  อัตราการเพิ่มลดส่วนผสม สมการ และสถิต
 • สอนการวิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูล ซึ่งโจทย์ลักษณะนี้ต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างค่อนข้างแม่นยำ เพราะ ลักษณะโจทย์จะมีข้อมูลให้เลือก 2 อัน แต่2ข้อมุลนี้เอามาใช้วิเคาะห์คำตอบ โดยช้อยจะมี 5 ข้อ    ว่าจะมีข้อมูล 2 ข้อมูลนี้เพียงพอที่จะตอบโจทย์ได้ไหม
 • สอนการวิเคราะห์ธุรกิจ ว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารที่ดี มีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมา  ถ้าเป็นคุณ  คุณจะตัดสินใจ หรือหาทางออกให้กับปัญหานี้ๆ อย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด หรือ สูญเสียน้อยที่สุด เรามีหลักการวิเคราะห์ให้ค่ะ

เป้าหมาย

เมื่อจบการเรียนการสอนเป็นการเรียนฝึกตะลุยทำข้อสอบ 36  ชั่วโมงแล้วผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้ความมั่นใจในการทำข้อสอบที่เพียงพอและยังสามารถนำไปใช้ในการเรียนต่อ  ปรับทัศนคติว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องไม่ยาก    ฝึกทักษะการคิดเร็ว วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเป็น และทำโจทย์ที่พลิกแพลงได้   ซึ่งพัฒนาต่อยอดด้านการเรียนต่อคณะพาณิชและการบัญชี  ต่อไปในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

ตารางเรียน

คอร์สเรียน Advance  CU-BEST 36  hrs เวลา
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม)  จะจัดรอบก่อนตารางสอบ เรียน 6 วัน 10.00-17.00
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้   เรียนออนไลน์

 

CU-BEST จำนวน (ชั่วโมง) คอร์สเรียน อัตราค่าเรียน
CU-BEST ( ไทย ) 36 เรียนออนไลน์ 7,500
CU-BEST ( ไทย ) Group 36 เรียนเป็นกลุ่ม 9,500
CU-BEST (ไทย) Private 36 ตัวต่อตัว 21,600
CU-BEST (Eng) Private 36 ตัวต่อตัว 36,000