CU-AAT

CU-AAT คืออะไร

CU-AAT คือ CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสอบ CU-AAT  คือ อะไร
การสอบ   จัดขึ้นโดย ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      โดยภาระงานของศูนย์สอบฯ มีดังนี้ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ให้บริการจัดสอบในหลากหลายสาขาวิชาและมีหลายระดับด้วยกัน เช่น
การทดสอบความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ 3 ระดับ ระดับพื้นฐาน ระดับความรู้ความชำนาญและระดับอาชีพ
การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ* และภาษาต่างประเทศอื่นซึ่งจะจัดครบทุกทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

 นำผลการทดสอบCU-AAT ไปทำอะไร
– CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test)สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ ผ่านโครงการรับตรงของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีหลายคณะ อาทิเช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , คณะเศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์,คณะอักษรศาสตร์

ใครสามารถเข้าสอบ CU-AAT ได้บ้าง
– -ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ผ่านโครงการรับตรงของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย   สามารถเข้าสอบได้  โดยไม่จำเป็นต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
ดั้งนั้นนักเรียนชั้น ม.4,ม.5, ม.6 โดยสามารถสอบได้ปีละ 4-5 ครั้ง  เลือกคะแนนครั้งที่ดีที่สุดยื่นสัมภาษณ์   เพราะผู้เข้าสอบสามารถนำคะแนนสอบที่ได้เก็บไว้ยื่นได้ถึง 2ปี

สมัครสอบที่ไหน 
สามารถลงทะเบียน online ได้ที่ website :http://www.atc.chula.ac.th/

อ่านเพิ่มเติม

ค่าสมัครสอบ
1,300 บาท
ระยะเวลาในการสอบ
The Math Section 
Test time: 70 minutes
Number of questions: 55 questions

ข้อควรรู้ 

 1. . ตอบถูกได้ข้อละ  1 คะแนน
 2. การคิดคะแนนหากผู้เข้าสอบตอบผิดจะถูกหักข้อละ 0.25 คะแนน
 3. หากไม่ตอบ คะแนนข้อนั้นจะเป็นศูนย์

หมายเหตุ

 1. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ
 2. ไม่อนุญาตให้นำพจนานุกรมทุกชนิดเข้าห้องสอบ
 3. ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องเขียนใดๆ เข้าห้องสอบ  ทางศูนย์ทดสอบจัดเตรียมให้บนโต๊ะแล้ว

CU-AAT วัดอะไร?
The Math Section
Test time: 70 minutes 
Number of questions: 55 questions 
There are 3 sections in the math part. Each section tests the ability in:

 • Arithmetic
 • Algebra
 • Geometry
 • Problem solving

Only non-programmable/non-graphic calculators are allowed in doing the questions. 

The Verbal Section
Test time: 70 minutes 
Number of questions: 55 questions 

Section 1: Critical Reading includes 
Sentence completions 
Passage-based reading 2 

Section 2: Writing includes 
Improving sentences 
Identifying sentence errors 
Improving paragraphs 

The language part tests the ability in:

 • Understanding how the different parts of a sentence fit logically together
 • Finding the meaning of vocabulary in context
 • Identifying sentence errors
 • Improving sentences and paragraphs

ใครมีสิทธิเข้า inter ที่ Chula บ้าง ตาม มาดูเลยค่ะ 

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า high school
 2. ผู้สมัครต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ CU-TEP or TOEFL or IELTS or SAT I
English proficiency tests Minimum Score
1.  CU-TEP  [TOEFL Equated Score] 550
2.  TOEFL  
 

     Internet Based

79
       Paper Based 550
3.  IELTS 6
4.  SAT I (Critical Reading) 500

 

STEP 2 ผู้สมัครต้องยื่นคะแนนการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์

 1. CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test)
 2. SAT I  :  Math & Critical Reading

STEP 3   สัมภาษณ์

 เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อของแต่ละคณะ

 (ที่มา www.admissions.chula.ac.th)

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตย์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตย์์ สาขาเคมีประยุกต์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตย์ สาขาจิตวิทยา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตย์ สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม
5.หลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิตย์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
6.หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตย์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
7.หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตย์ สาขา์วิชาเศรษฐศาสตร์
8.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตย์
9.หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตย์ สาขาวิชาจัดการการสื่อสาร

 

ค่าเทอมโดยประมาณ

Inter Chula ค่าเทอมเท่าไร ทาง SMART TUTOR รวบรวมมาให้ท่านค่ะ
สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ค่าเทอม โดยประมาณ ต่อปี

Fee (Thai) Fee (Non-Thai)
Faculty of Commerce and Accountancy 178,000  บาท/ปี 299,000     บาท/ปี
Faculty of Economics 149,000    บาท/ปี 318,000     บาท/ปี
Faculty of Science) 172,000    บาท/ปี 8,525       USD/year
Faculty of Engineering) 176,000    บาท/ปี 325,000     บาท/ปี
Faculty of Architecture 162,000     บาท/ปี 324,000     บาท/ปี
Faculty of Communication Arts 156,000     บาท/ปี 365,000     บาท/ปี
Faculty of Arts 149,000     บาท/ปี 238,000     บาท/ปี

รายละเอียดการสอน

Mathematics
1. สอน Algebra   บวก  ลบ  คูณ หาร   
2. Proble Solving

 • Logarithm สอนเรื่อง log  ซึ่งในเรื่องนี้จะมีใน CU-AAT   แต่ไม่มีใน SAT
 • กราฟ และความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน
 • เซต
 • อนุกรม
 • การเลื่อนกราฟ และการหาจุดยอดของพาราโบลา การหาค่าของโดเมน และเรนจ์
 • โจทย์ปัญหาต่างๆ

3. Geometry

ทฤษฎีปีทากอรัส และ อัตราส่วนด้านของตรีโกณพื้นฐาน รวมถึงไปจบที่การหาพื้นที่ผิว และปริมาตร รูปทรงแบบต่างๆ    วงกลม เส้นตรง รูปเหลี่ยมต่างๆ 

4. Arithmetic

การหาค่ากลางของข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฐานนิยม และมัธยฐาน   สถิตเบื่องต้น  ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

แนวทางการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตั่งแต่พื้นฐาน และ มีสอดแทรกเทคนิคในการทำโจทย์  พร้อมทั้ง มีสูตรการคิดเร็ว    พร้อมตะลุยทำข้อสอบเก่า  โดยทีมงานอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ มากกว่า 15 ปี   เลิกกังวลกับการกลัวคณิตศาสตร์ไปได้เลย

Verbal 

ส่วน Verbal หรือส่วนของภาษาอังกฤษ    วิธีการสอน ของ Smart Tutor จะ  มีการสอนปรับความรู้ทางด้าน  Grammar  และ คำศัพท์ ที่อกบ่อย     มีการสอนการอ่าน แบบ Skimming  and scanning      โดยผู้เรียนไม่ต้องอ่าน  ทุกข้อความใน Reading  แต่สอนเทคนิคการอ่านจับเฉพาะใจความสำคัญ และ  สอนเทคนิคการดูคำถามก่อน  แล้วค่อยไปหาคำตอบจากเนื้อเรื่อง  วิเคาะห์แนวทางการตอบที่  จะตอบให้ถูกต้องแม่ยำ

 

เป้าหมายหลังจากเรียนคอร์ส CU-AAT

           จากการ สอนให้เข้าใจตั่งแต่พื้นฐาน  ของเนื้อหาวิชา CU-AAT   ผู้เรียนที่เรียนกับ Smart Tutor  จะเข้าใจเนื้อหาแบบแท้จริง  สามารถประยุกต์ โจทย์ที่ยากขึ้นได้    เพราะเราจะทำให้ผู้เรียนมีใจรักในการเรียนทั้งคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ     โดยเริ่มต้นให้ผู้เรียน ได้ลองทำข้อสอบจากง่ายๆ และ ค่อยยากขึ้น   จนถึงระดับยากที่สุด  จะยากกว่าข้อสอบจริงอยู่  1 step เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นชินกับแนวข้อสอบเป็นอย่างดี   เพราะคณาจารย์ของSmart Tutor เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  ที่มีแนวทางการสอนให้ผู้เรียนได้ผลจริง  จากผลงานที่ผ่านมา  ผู้เรียนกับ Smart Tutor สามารถสอนผ่าน   CU-AAT 1,250   มากกว่า  85 %    เราจึงกล้าการันตีผล   1,250 /1,600    เรียน CU-AAT กับ Smart Tutor  ทำให้คุณสามารถมั่นใจว่า การพิชิตคณะในฝั้นนั้น  ทำไมง่ายอย่างนี้  

 

 

CU-AAT สอบ inter chula เรียนพิเศษ cu-aat เรียนเดี่ยว/ตัวต่อตัว เลือกวันเวลาเรียนได้

CU-AAT เรียนที่สถาบัน ตัวต่อตัว เรียนที่บ้านตัวต่อตัว(กทม.)
Math Section 20 ชั่วโมง 20,000 22,000
Verbal Section 20 ชั่วโมง 20,000 22,000
Math & Verbal พิเศษ 39,000 พิเศษ 42,800

 

CU-AAT เรียนออนไลน์
Math Section 20 ชั่วโมง 9,000
Verbal Section 20 ชั่วโมง 9,000
Math & Verbal พิเศษ15,000