คอร์ส Conversation for Business English

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจ (Conversation for Business English) คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกทักษะการพูดที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารด้านธุรกิจ ฝึกการเจรจาต่อรองมีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆในเชิงธุรกิจ การนำเสนองานในที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบเป็นกันเองไปจนถึงการประชุมแบบเป็นทางการ ผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนรู้และสะสมคำศัพท์และสำนวนที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต้องใช้ในการประชุม

เป้าหมาย

หลังจบบทเรียนผู้เรียนจะสามารถสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมได้มีทักษะการฟังที่ดีขึ้นสามารถเขียนวาระการประชุมและนำการประชุมเป็นภาษาอังกฤษได้

Conversation for Business English

Conversation I
Conversation II
Conversation III
Conversation IV
Conversation V

คอร์ส Conversation I

คอร์สConversation I: 60 hrs สำหรับสอนรูปแบบการสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ เรื่อง Part of Speech เบื้องต้น การใช้ Tense พื้นฐาน ทั้ง Present, Past, Future, Adjectives, Adverbs และ Prepositions เริ่มเรียนตั้งแต่การแนะนำตัวเอง แนะนำผู้อื่น ด้านข้อมูลบริษัท การประชุมต่างๆ การแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับด้านของคำศัพท์ และเน้นให้ผู้ฟังสามารถฟังและจับประเด็นได้เป็นหลัก

เนื้อหาการเรียนการสอน

 1. เรียนรู้ตั้งแต่ word formation การใช้ articles, prefixes, noun suffixes, adjective, suffixes, compound nouns, compound adjectives เรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่สำคัญ เช่น Conjunction (ตัวเชื่อม) ประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถเขียนประโยคได้กระชับแต่ได้ใจความสมบูรณ์
 2. เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดธุรกิจที่ปรากฏอย่างหลากหลาย
 3. เรียนรู้การเขียนโดยใช้ประโยคประเภทต่างๆมาขยายความ และประโยคเชิงซ้อนเพื่อเน้นความสำคัญของสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้
 4. ฝึกการเขียนประโยคบอกเล่า ประโยคคำถามทั้ง yes, no Question, Wh-Question และประโยคปฏิเสธที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และงานด้านธุรกิจ
 5. ฝึกการแนะนำตัวเอง แนะนำผู้อื่น แนะนำบริษัท

เป้าหมาย

ผู้เรียนสามารถใช้หลักพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ ตอบโจทย์พื้นฐานภาษาอังกฤษภายใต้ขอบเขตของธุรกิจได้ สามารถเขียนโดยใช้ประโยคต่างๆ มาขยายความและประโยคเชิงซ้อนได้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาในงานธุรกิจได้

ตารางเรียน

คอร์สเรียน  60 hrs

เวลา

วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)

คอร์ส Conversation II

คอร์ส Conversation II: 60 hrs ฝึกในเรื่องการประสมคำ การวางโครงสร้างของประโยค เช่น การใช้ Tense ย่อย การใช้ Modal Verbs การใช้โครงสร้าง Passive Voice การสร้าง Conditional Sentences การใช้ Countable and Uncountable การใช้ Present perfect and Past simple คำศัพท์ที่พบบ่อยในการทำงานทางธุรกิจ และการฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องพบในการทำงานทางธุรกิจ

เนื้อหาการเรียนการสอน

 1. ฝึกพูดแนะนำตัว การแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การใช้ภาษาอังกฤษในที่ประชุมและรูปประโยคที่จำเป็นสำหรับการทำงานสำนักงาน
 2. ฝึกการเขียนและพูดประโยคบอกเล่าประโยคคำถามทั้ง yes, no Question, Wh-Question และประโยคปฏิเสธที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และงานด้านธุรกิจ โดยเน้นที่ทักษะในการสื่อสารและคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในตำแหน่งหน้าที่ได้จริง
 3. ฝึกการเจรจาต่อรอง มีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆในเชิงธุรกิจ การนำเสนองานในที่ประชุม ผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ สะสมคำศัพท์และสำนวนที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการประชุม

เป้าหมาย

ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ฝึกทักษะการพูดในเชิงธุรกิจ การเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในธุรกิจ สามารถพูดภาษาอังกฤษแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

ตารางเรียน

คอร์สเรียน  60 hrs

เวลา

วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)

คอร์ส Conversation III

คอร์สConversation III: 60 hrs คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกทักษะการพูดที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารด้านธุรกิจ การนำเสนองานในที่ประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบเป็นกันเองไปจนถึงการประชุมแบบเป็นทางการ ผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ สะสมคำศัพท์และสำนวนที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการประชุม การเขียนรายงาน การสรุปการประชุม

เนื้อหาการเรียนการสอน

บทเรียนประกอบด้วยคำศัพท์และสำนวนน่ารู้ในการประชุม สำหรับผู้นำประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม และบทสนทนาภาษาอังกฤษในรูปแบบของไฟล์เสียงจากเจ้าของภาษา ในหัวข้อต่อไปนี้

 1. การพบปะหุ้นส่วน การนำเสนอในที่ประชุม การเขียนอีเมลล์อย่างไม่เป็นทางการ
 2. การกล่าวถึงเป้าหมาย การพูดถึงปัญหา การแสดงข้อเสนอแนะ การเขียนบันทึกข้อความ (Memorandum)
 3. การใช้ภาษาในการระดมความคิด การเขียนรายงานแสดงข้อเท็จจริง
 4. การแสดงข้อโต้แย้ง การเจรจา การร่วมประชุม การเขียนเอกสารที่เป็นทางการ
 5. การนำการประชุม การสรุปการนำเสนอผลงาน การฉลองต่อความสำเร็จ การเขียนสรุปในที่ประชุม

เป้าหมาย

หลังจบบทเรียน ผู้เรียนจะสามารถสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมได้ มีทักษะการฟังที่ดีขึ้น สามารถเขียนวาระการประชุมและนำการประชุมเป็นภาษาอังกฤษได้ ผู้เรียนสามารถใช้หลักพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ ตอบโจทย์พื้นฐานภาษาอังกฤษภายใต้ขอบเขตของธุรกิจได้

ตารางเรียน

คอร์สเรียน  60 hrs

เวลา

วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)

คอร์ส Conversation IV

คอร์สConversation IV: 60 hrs คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกทักษะการพูดที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารด้านธุรกิจ การสื่อสารภายในองค์กร การนำเสนองานในที่ประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบเป็นกันเองไปจนถึงการประชุมแบบเป็นทางการ ผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ สะสมคำศัพท์และสำนวนที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในองค์กร การรับโทรศัพท์ การนัดหมาย การติดต่อทางสังคม การตอบรับทางธุรกิจในสำนักงาน (เช่น บันทึกข้อความ โน้ตย่อ การประกาศต่างๆ เป็นต้น)

เนื้อหาการเรียนการสอน

บทเรียนประกอบด้วยคำศัพท์และสำนวนน่ารู้ในการประชุม สำหรับผู้นำประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม และบทสนทนาภาษาอังกฤษในรูปแบบของไฟล์เสียงจากเจ้าของภาษา ในหัวข้อต่อไปนี้

 1. การแสดงความคิดเห็นเชิงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
 2. การเสนอแนวคิด แนะนำ
 3. การเตรียมข้อมูลและวางแผนการประชุม

เป้าหมาย

หลังจบบทเรียน ผู้เรียนจะสามารถสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมได้ มีทักษะการฟังที่ดีขึ้น สามารถเขียนวาระการประชุมและนำการประชุมเป็นภาษาอังกฤษได้ ผู้เรียนสามารถใช้หลักพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ ตอบโจทย์พื้นฐานภาษาอังกฤษภายใต้ขอบเขตของธุรกิจได้

ตารางเรียน

คอร์สเรียน  60 hrs

เวลา

วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)

คอร์ส Conversation V

คอร์สConversation V: 60 hrs คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกทักษะการพูดที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารด้านธุรกิจ การสื่อสารภายในองค์กร การนำเสนองานในที่ประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบเป็นกันเองไปจนถึงการประชุมแบบเป็นทางการในขั้นสูง ผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ สะสมคำศัพท์และสำนวนที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในองค์กร การรับโทรศัพท์ การนัดหมาย การติดต่อทางสังคมจดหมายสอบถาม ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ

เนื้อหาการเรียนการสอน

บทเรียนประกอบด้วยคำศัพท์และสำนวนน่ารู้ในการประชุม สำหรับผู้นำประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม และบทสนทนาภาษาอังกฤษในรูปแบบของไฟล์เสียงจากเจ้าของภาษา ในหัวข้อต่อไปนี้

 1. การให้บริการลูกค้าภายนอกองค์กร
 2. การให้บริการลูกค้าภายในองค์กร
 3. ภาษาที่ใช้สนทนาทางโทรศัพท์

เป้าหมาย

หลังจบบทเรียน ผู้เรียนจะสามารถสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมได้ มีทักษะการฟังที่ดีขึ้น สามารถเขียนวาระการประชุมและนำการประชุมเป็นภาษาอังกฤษได้ ผู้เรียนสามารถใช้หลักพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ ตอบโจทย์พื้นฐานภาษาอังกฤษภายใต้ขอบเขตของธุรกิจได้ในขั้นสูง

ตารางเรียน

คอร์สเรียน  60 hrs

เวลา

วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)