ภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English

ภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English เช่น การประชุม การนำเสนองาน ภาษาทางสังคม การเจรจา และการติดต่อทางโทรศัพท์ ซึ่งหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ Business English สอนครบทั้ง 4 ส่วน ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและมีการใช้ Case study ในการเรียนการสอน ฝึกทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมาย การเขียนอีเมลล์ การรับโทรศัพท์ การเข้าประชุม การอ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษอังกฤษและการนำเสนองาน คอร์สนี้มีหลากหลายคอร์สให้ผู้เรียนได้เลือกตามสะดวก คอร์ส Business English เรียนภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมรับ AEC

Business English Course

Business English I
Business English II
Business English III
Business English IV
Business English V

Business English I

คอร์ส Business English I  (60 hrs) สำหรับสอนรูปแบบการสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ เรื่อง Part of speech เบื้องต้น การใช้ Tense พื้นฐาน ทั้ง Present, Past, Future, Adjectives, Adverbs และ Prepositions เริ่มเรียนตั้งแต่การแนะนำตัวเอง การแนะนำผู้อื่น ด้านข้อมูลบริษัท การประชุมต่างๆ การแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับด้านของคำศัพท์ และเน้นให้ผู้ฟังสามารถฟังและจับประเด็นได้เป็นหลัก

เนื้อหาการเรียนการสอน

 1. เรียนรู้ตั้งแต่ word formation การใช้ articles, prefixes, noun suffixes, adjective, suffixes, compound nouns, compound adjectives เรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่สำคัญ เช่น Conjunction (ตัวเชื่อม) ประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถเขียนประโยคได้กระชับแต่ได้ใจความสมบูรณ์
 2. เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดธุรกิจที่ปรากฏอย่างหลากหลาย
 3. เรียนรู้การเขียนโดยใช้ประโยคประเภทต่างๆมาขยายความ และประโยคเชิงซ้อนเพื่อเน้นความสำคัญของสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้
 4. ฝึกการเขียนประโยคบอกเล่า ประโยคคำถามทั้ง yes, no Question, Wh-Question และประโยคปฏิเสธที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันและงานด้านธุรกิจ

เป้าหมาย

ผู้เรียนสามารถใช้หลักพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ
ตอบโจทย์พื้นฐานภาษาอังกฤษภายใต้เนื้อของธุรกิจได้
สามารถเขียนโดยใช้ประโยคต่างๆมาขยายความและประโยคเชิงซ้อนได้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาในงานธุรกิจได้

ตารางเรียน

คอร์สเรียน  60 hrs

เวลา

วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)

Business English II

คอร์ส Business English II  (60 hrs) เสริมเนื้อหาไวยากรณ์ในระดับสูงขึ้น ฝึกในเรื่องการประสมคำ การวางโครงสร้างของประโยค เช่น การใช้ Tense ย่อย การใช้ Modal verbs การใช้โครงสร้าง Passive voice การสร้าง Conditional sentences การใช้ Countable and uncountable การใช้ Present perfect and past simple คำศัพท์ที่พบบ่อยในการทำงานทางธุรกิจ และการฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องพบในการทำงานทางธุรกิจ

เนื้อหาการเรียนการสอน

 1. ฝึกพูดแนะนำตัวเอง การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การใช้ภาษาอังกฤษในที่ประชุมและรูปประโยคที่จำเป็นสำหรับการทำงานสำนักงาน
 2. ฝึกการเขียนประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ทั้ง yes-no Question, Wh-Question และประโยคปฏิเสธที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันและงานด้านธุรกิจ
 3. การพบปะหุ้นส่วน การนำเสนอในที่ประชุม การเขียนอีเมลล์อย่างไม่เป็นทางการ
 4. การกล่าวถึงเป้าหมาย การพูดถึงปัญหา การแสดงข้อเสนอแนะ การเขียนบันทึกข้อความ

เป้าหมาย

หลังจบบทเรียน ผู้เรียนจะสามารถสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมได้ มีทักษะการฟังที่ดีขึ้น สามารถเขียนวาระการประชุมและนำการประชุมเป็นภาษาอังกฤษได้ ผู้เรียนสามารถใช้หลักพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ ตอบโจทย์พื้นฐานภาษาอังกฤษภายใต้เนื้อของธุรกิจได้

ตารางเรียน

คอร์สเรียน  60 hrs

เวลา

วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)

Business English III

คอร์ส Business English III  (60 hrs) คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกทักษะการพูดที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารด้านธุรกิจ การนำเสนองานในที่ประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบเป็นกันเองไปจนถึงการประชุมแบบเป็นทางการ ผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนรู้และสะสมคำศัพท์และสำนวนที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต้องใช้ในการประชุม การเขียนรายงาน การสรุปการประชุม

เนื้อหาการเรียนการสอน

 1. การใช้ภาษาในการระดมความคิด เรียกร้องความสนใจ การเขียนรายงานแสดงข้อเท็จจริง
 2. การแสดงข้อโต้แย้ง การเจรจา การร่วมประชุม การเขียนเอกสารที่เป็นทางการ
 3. การนำการประชุม การสรุปการนำเสนอ การฉลองต่อความสำเร็จ การเขียนสรุปในที่ประชุม

เป้าหมาย

เมื่อผู้เรียนทำความเข้าใจที่ดีและพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้น ผู้เรียนมีความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติอันนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ตลอดจนการเคารพจากเพื่อนร่วมงานของผู้เรียนและผู้ร่วมธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตารางเรียน

คอร์สเรียน  60 hrs

เวลา

วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)

Business English IV

คอร์ส Business English IV  (60 hrs) ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และมีการใช้ Case study ในการเรียนการสอน ฝึกทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมาย การเขียนอีเมลล์ การรับโทรศัพท์ การเข้าประชุม การอ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และการนำเสนองาน รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาการเรียนการสอน

 1. Role plays และ discussions ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกสนทนาภาษาอังกฤษและช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้นในการพูดภาษาอังกฤษ มีการฝึกเป็นคู่และเป็นกลุ่ม ศึกษาวลีและสำนวนน่ารู้ตลอดหลักสูตร
 2. Listening ไฟล์ออดิโอบทสนทนาสำเนียงเจ้าของภาษาจากผู้พูดหลายคน พร้อมแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจประเด็นหลักของผู้พูด
 3. Vocabulary ผู้เรียนจะได้ศึกษาศัพท์ใหม่ๆผ่านทางกิจการและแบบฝึกหัดต่างๆ

เป้าหมาย

เมื่อผู้เรียนทำความเข้าใจที่ดีและพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้น ผู้เรียนมีความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติอันนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ตลอดจนการเคารพจากเพื่อนร่วมงานของผู้เรียนและผู้ร่วมธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตารางเรียน

คอร์สเรียน  60 hrs

เวลา

วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)

Business English V

คอร์ส Business English V  (60 hrs) ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และมีการใช้ Case study ในการเรียนการสอน ฝึกทักษะการสื่อสาร การบริการลูกค้า ทักษะการออกเสียง การติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาการเรียนการสอน

 1. Reading มีบทอ่านหลายแบบพร้อมคำถามและการอภิปราย การเขียนอีเมลล์ การเขียนจดหมาย และแฟ็กซ์ ให้ผู้เรียนได้อ่านและฝึกปฏิบัติ
 2. Writing มีแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียน
 3. Cross Cultural Communication มีแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้เรียนรับมือกับคนต่างภาษาและต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. Grammar Reference ทบทวนและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบบ่อยในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมกฎการใช้และตัวอย่าง

เป้าหมาย

เมื่อผู้เรียนทำความเข้าใจที่ดีและพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้น ผู้เรียนมีความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติอันนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ตลอดจนการเคารพจากเพื่อนร่วมงานของผู้เรียนและผู้ร่วมธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตารางเรียน

คอร์สเรียน  60 hrs

เวลา

วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันจันทร์ ,พุธ  (กลุ่ม) 18.00-21.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)