TOEIC TOEFL IELTSConversation Course
 
 

คอร์ส Basic Business Conversation สนทนาอังกฤษธุรกิจแบบง่ายๆ

 

 • การเรียนรู้การสนทนาเชิงธุรกิจที่จำเป็น เช่นการติดต่อทางโทรศัพท์ การเจรจาธุรกิจ
 • การพูดคุยในสังคมธุรกิจ และการนำเสนอทางธุรกิจ
 • การใช้บทสนทนาแบบง่ายๆ แต่สามารถสื่อสารอย่างได้ผล
 • การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องงาน สำนักงานและในโรงงานอุตสาหกรรม

Conversation Course

เนื้อหา

บทเรียนประกอบด้วยคำศัพท์และสำนวนในการใช้สนทนาในโอกาสต่าง ๆ
- การใช้โทรศัพท์ติต่อธุรกิจ Business Calls
- การเจรจาธุรกิจ Business Negotiations
- การเข้าสังคมในแวดวงธุรกิจ Business Socializing
- การนำเสนอและการประชุมทางธุรกิจ Business Presentation and Meetings

หลังจบบทเรียน ผู้เรียนจะสามารถสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษในการเจรจาทางธุรกิจ มีทักษะการฟังที่ดีขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนสามารถใช้หลักพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ

Conversation  ของ The  smart Tutor  มี 5 คอร์ส คือ

1.คอร์สConversation I(ฟัง พูด อ่าน เขียน) : 30 hrs สำหรับสอนรูปแบบการสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ เรื่อง Part of speech เบื้องต้นเบื้องต้น การใช้ Tense พื้นฐาน ทั้ง Present, Past , Future, Adjectives, Adverbs และ Prepositions เริ่มเรียนตั้งแต่การแนะนำตัวเอง แนะนำผู้อื่น ด้านข้อมูลบริษัท การประชุมต่าง ๆ การแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านของคำศัพท์ และเน้นให้ผู้ฟังสามารถ ฟังและจับประเด็นได้เป็นหลัก

2. คอร์ส Conversation II(ฟัง พูด อ่าน เขียน) : 30 hrs เสริมเนื้อหา Grammar ในระดับสูงขึ้น ฝึกในเรื่องการประสมคำ การวางโครงสร้างของประโยค เช่น การใช้ Tense ย่อย การใช้ Modal Verbs การใช้โครงสร้าง Passive Voice การสร้าง Conditional Sentences การใช้ Countable and uncountable การใช้ Present perfect and past simple คำศัพท์ที่พบบ่อยในการทำงานทางธุรกิจ และการฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องพบในการทำงานทางธุรกิจ

3.คอร์ส Conversation III(ฟัง พูด อ่าน เขียน): 30 hrs คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกทักษะการพูดที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารด้านธุรกิจ การนำเสนองานในที่ประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบเป็นกันเองไปจนถึงการประชุมแบบเป็นทางการ ผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนรู้และสะสมคำศัพท์และสำนวนที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต้องใช้ในการประชุม การเขียนรายงาน การสรุปการประชุม

4.คอร์ส Conversation IV(ฟัง พูด อ่าน เขียน) : 30 hrs ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และมีการใช้ Case study ในการเรียนการสอน ฝึกทักษะการสื่อสารการเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมาย การเขียน E-mail การรับโทรศัพท์การเข้าประชุม อ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และการพรีเซนต์งาน การใช้ภาษาอังกฤษในชิวิตประจำวัน

5.คอร์ส Conversation V(ฟัง พูด อ่าน เขียน) : 30 hrs ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เน้นการเขียนและการพรีเซ็นรายงาน แบบมีประสิทธิภาพ เรียกว่าขั้น Advance กันเลยทีเดียว ใช้คำศัพท์ที่สละสลวย เป็นธรรมชาติ คอร์สนี้เป็น Level ที่จะใช้ทักษะ 1-4 มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง และทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รับแบบทดสอบ คลิ๊กเลย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (เรียนเป็นกลุ่ม 5-15 ท่าน)

ราคา (บาท)

คอร์ส Business English I (ฟัง พูด อ่าน เขียน): 30 hrs

13,500

คอร์ส Business English II (ฟัง พูด อ่าน เขียน): 30 hrs

13,500

คอร์ส Business English III (ฟัง พูด อ่าน เขียน) : 30 hrs

13,500

คอร์ส Business English IV (ฟัง พูด อ่าน เขียน): 30 hrs
13,500
คอร์ส Business English I +II+III+IV(ฟัง พูด อ่าน เขียน): 120 hrs
 54,000 ลดเหลือ 49,000 ลดไป 5,000 

 

เรียนกับ อ.ไทย+ฝรั่ง การันตี ผลสามารถฟังพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ ถ้ายังไม่ได้ ซ้ำฟรี 2 ปี ฟรี !!

คอร์สเรียนแบบ Private (ตัวต่อตัว) สามารถเลือกวันเวลาเรียนเองได้

สามารถเลือก ได้ 3 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงเช้า 10.00 น.-13.00 น.

ช่วงบ่าย 14.00 น.-17.00 น.

ช่วงเย็น 18.00 น.-21.00 น.

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (เรียนเดียว เลือกวันเวลาเรียนได้)

ราคา (บาท)

คอร์ส Business English I (ฟัง พูด อ่าน เขียน): 30 hrs

24,000

คอร์ส Business English II (ฟัง พูด อ่าน เขียน): 30 hrs

24,000

คอร์ส Business English III (ฟัง พูด อ่าน เขียน) :30 hrs

24,000

คอร์ส Business English IV (ฟัง พูด อ่าน เขียน): 30 hrs
24,000

Business Conversation I-II

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่พื้นฐานไม่ดี หรือผู้ที่ทิ้งภาษาอังกฤษมานาน มุ่งเน้นการความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านโครงสร้างภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับคำ ถึง ระดับประโยค สามารถแต่งประโยคพื้นฐาน ไปจนถึงประโยคซับซ้อนได้ เพื่อที่สามารถเอาไปใช้ในการทำงานหรือการโต้ตอบ E-mail สามารถเขียน short note เป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถฟังประโยคที่พบบ่อยและพูดสื่อสารโต้ตอบ เพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ที่หลากหลายทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่คอร์ส Business English IV

เนื้อหาการเรียนการสอน :

1.เรียนรู้ตั้งแต่ word formation การใช้ articles , prefixes , noun suffixes , adjective, suffixes, compound nouns , compound adjectives เรียนรู้หลักไวยากรณ์ทีสำคัญ เช่น Conjunction (ตัวเชื่อม) ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเขียนประโยคได้กระชับแต่ได้ใจความสมบูรณ์
2.เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดธุรกิจที่ปรากฏอย่างหลากหลาย
3.เรียนรู้การเขียนโดยใช้ประโยคประเภทต่าง ๆมาขยายความ และประโยคเชิงซ้อนเพื่อเน้นความสำคัญของสิ่งที่ต้องการสื่อสารได
4.ฝึกการเขียนประโยคบอกเล่า ประโยคคำถามทั้ง yes, no Question ,Wh- Question และประโยคปฏิเสธที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และงานด้านธุรกิจ
5. ฝึกพูดแนะนำตัว การแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การใช้ภาษาอังกฤษในที่ประชุมและรูปประโยคที่จำเป็นสำหรับการทำงานสำนักงาน
6.ฝึกการเขียนประโยคบอกเล่า ประโยคคำถามทั้ง yes, no Question ,Wh- Question และประโยคปฏิเสธที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และงานด้านธุรกิจ
หลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นหลักสูตรซึ่งออกแบบมา เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับการสื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ โดยเน้นที่ทักษะในการสื่อสารและคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในตำแหน่งหน้าที่ได้จริง

เป้าหมาย:

ผู้เรียนสามารถใช้หลักพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ
ตอบโจทย์พื้นฐานภาษาอังกฤษภายใต้เนื้อของธุรกิจได้
สามารถเขียนโดยใช้ประโยคต่าง ๆ มาขยายความและประโยคเชิงซ้อนได้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาในงานธุรกิจได้

 

Business Conversation III

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจ

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจ (Conversation for Business English ) คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกทักษะการพูดที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารด้านธุรกิจ ฝึกการเจรจาต่อรอง มีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆในเชิงธุรกิจ การนำเสนองานในที่ประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบเป็นกันเองไปจนถึงการประชุมแบบเป็นทางการ ผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนรู้และสะสมคำศัพท์และสำนวนที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต้องใช้ในการประชุม

เนื้อหาการเรียนการสอน :

บทเรียนประกอบด้วยคำศัพท์และสำนวนน่ารู้ในการประชุม สำหรับผู้นำประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม และบทสนทนาภาษาอังกฤษในรูปของไฟล์เสียงจากเจ้าของภาษา ในหัวข้อต่อไปนี้
1 การพบปะหุ้นส่วน การนำเสนอในที่ประชุม การเขียนอีเมลล์อย่างไม่เป็นทางการ
2 การกล่าวถึงเป้าหมาย การพูดถึงปัญหา การแสดงข้อเสนอแนะ การเขียนเมโม
3 การใช้ภาษาในการระดมความคิด เรียกร้องความสนใจ การเขียนรายงานแสดงข้อเท็จจริง
4 การแสดงข้อโต้แย้ง การเจรจา การร่วมประชุม การเขียนเอกสารที่เป็นทางการ
5 การนำการประชุม สรุปการนำเสนอ การฉลองต่อความสำเร็จ การเขียนสรุปในที่ประชุม

เป้าหมาย:

หลังจบบทเรียน ผู้เรียนจะสามารถสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมได้ มีทักษะการฟังที่ดีขึ้น สามารถเขียนวาระการประชุมและนำการประชุมเป็นภาษาอังกฤษได้ ผู้เรียนสามารถใช้หลักพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ
ตอบโจทย์พื้นฐานภาษาอังกฤษภายใต้เนื้อของธุรกิจได้

 

Business Conversation IV

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจแบบชั้นสูง

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษดีอยู่แล้ว หรือเคยผ่านการเรียนคอร์ส  Business English I,II เหมาะสำหรับผู้ต้องการนำภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพื่อกับทำงานสำหรับบริษัทภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ รวมถึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 
หลักสูตรมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการพูด(Speaking), การอ่าน (reading) และการรับมือกับกรณีศึกษา (case study)ได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนพัฒนาภาษาในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้เรียนเมื่อนำมาใช้กับสถานการณ์ประจำวัน

เนื้อหาการเรียนการสอน :

 บทเรียนจะฝึกทักษะทั้งสี่ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานอันประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

 1. Role plays และ discussions ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกสนทนาภาษาอังกฤษและช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้นในการพูดภาษาอังกฤษ มีการฝึกเป็นคู่และเป็นกลุ่ม และ ศึกษาวลีและสำนวนน่ารู้ตลอดหลักสูตร
 2. Listening ไฟล์ออดิโอบทสนทนาสำเนียงเจ้าของภาษาจากผู้พูดหลายคน พร้อมแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ main points ของผู้พูด
 3. Vocabulary ผู้เรียนจะได้ศึกษาศัพท์ใหม่ๆผ่านทางกิจการและแบบฝึกหัดต่างๆ
 4. Reading มี texts หลายแบบพร้อมคำถามและการอภิปราย และอีเมล์ จดหมาย และแฟ็กซ์ให้ผู้เรียนได้อ่านและฝึกปฏิบัติ
 5. Writing มีแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียน
 6. Cross Cultural Communication มีแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้เรียนรับมือกับคนต่างภาษาและต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. Grammar Reference ทบทวนและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบบ่อยในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมกฎการใช้และตัวอย่าง

เป้าหมาย:


 


สอนที่บริษัท องค์กร ของท่าน

สอนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในองค์กร (English For Business Enterprise)

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของการเรียนนอกสถาบัน (สอนที่บริษัทของท่าน/องค์กร ต่างๆ)

บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง (Siam City Cement : SCCC)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (Siam Cement Group : SCG)
และบริษัท อีกมากมาย