อาจารย์

โดยกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ทีมีประสิทธ์ภาพของสถาบันสมาร์ทติวเตอร์มีดังนี้
อาจารย์ไทย

ที่จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านภาษา เช่น อักษรศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ ) จากจุฬา,สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศและอาจารย์ทุกท่านผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนน 900 ขึ้นทุกท่าน

อาจารย์ต่างชาติ

2.อาจารย์ต่างชาติ  (native speaker)อาจารย์ต้องมีวุฒิปริญญา และก็มีใบ Certificate TEFL (Teach English as a Foreign Language)และ ต้องมีประสบการณ์การสอน