สิ่งที่เราแตกต่าง

1. ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนเองได้

สามารถเลือกได้ว่าต้องการเวลาใด จะเรียนกลุ่มหรือเรียนเดี่ยวตามความต้องการของผู้เรียน

2. สามารถออกแบบหลักสูตรได้เอง

สามารถระบุบความต้องการหลักสูตรที่ต้องการเรียน หรืออกแบบหลักสูตรที่ต้องการได้

3. ห้องเรียนเล็ก

ห้องเรียนเล็ก ไม่เกิน 10 ท่าน/ห้อง สามารถพัฒนาด้านการเรียนได้อย่างเต็มที่ ซักถามอาจารย์ได้ทุกเวลาใกล้ชิดกับเพื่อนๆในห้อง

4. มีการประเมินผลการเรียน

Smart Tutor ออกแบบหลักสูตรที่มีการประเมินผลการเรียนทุกคาบ

5. รับรองผลการเรียน

รับรองผลการเรียน ระยะเวลา 2 ปี สามารถมาเรียนซ้ำได้ตลอดระยะเวลา 2 ปี